27 مهر 1396
RSS Yahoo Delicious

قیمت مواد پلیمری-اسفندماه 95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

قیمت مواد اولیه پلیمری 1395

مهندس محسن میهن خواه 

 

 
 

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 95/12/15    نرخ دلار 37708

 

 

95/12/23

95/12/24

دلار بازار آزاد

37,550

37,401

دلار مرکز مبادلات

32,418

32,417

SBR1712

قیمت پایه 91777

100,200

100,200

SBR1502

قیمت پایه 100039

109,200

109,200

58,753

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

 

41,552

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,500

46,200

قیمت پایانی بازار آزاد

46,200

 

45,234

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,100

50,700

قیمت پایانی بازار آزاد

50,700

 

45,234

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,600

51,100

قیمت پایانی بازار آزاد

51,100

 

45,234

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,300

50,300

قیمت پایانی بازار آزاد

50,300

 

45,234

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,900

52,600

قیمت پایانی بازار آزاد

52,600

 

شازند  43447

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

48,800

امیرکبیر43447

قیمت پایانی بازار آزاد

48,800

 

45,234

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,500

48,700

قیمت پایانی بازار آزاد

48,700

 

49,757

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

53,900

قیمت پایانی بازار آزاد

53,900

 

56,657

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

60,200

قیمت پایانی بازار آزاد

60,200

 

59,336

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,800

60,700

قیمت پایانی بازار آزاد

60,700

 

39,763

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,100

41,900

قیمت پایانی بازار آزاد

41,900

 

39,763

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

 

39,763

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,300

42,200

قیمت پایانی بازار آزاد

42,300

 

39,763

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,500

42,500

قیمت پایانی بازار آزاد

42,500

 

79,076

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

92,300

91,300

قیمت پایانی بازار آزاد

91,300

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 43561

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

53,000

شازند    42472 

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

 

41,451

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,700

48,900

قیمت پایانی بازار آزاد

48,900

 

41,451

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,200

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

 

40,851

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,200

43,500

قیمت پایانی بازار آزاد

43,500

 

40,851

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,700

42,500

قیمت پایانی بازار آزاد

42,500

 

40,288

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,100

44,600

قیمت پایانی بازار آزاد

44,600

 

43,700

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,100

41,200

قیمت پایانی بازار آزاد

41,200

 

43,700

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,500

39,300

قیمت پایانی بازار آزاد

39,300

 

58,753

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

 

38,856

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

 

38,856

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,800

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

 

39,763

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,000

63,000

قیمت پایانی بازار آزاد

63,000

 

38,856

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,500

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

 

43,942

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,520

50,520

قیمت پایانی بازار آزاد

50,520

 

43,942

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

 

38,856

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

47,200