25 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 25 مهر 1395 ساعت 09:00

هزینه های نمایندگی چیست؟انواع آن

تعاریف هزینه نمایندگی:

1- هزینه هایی هستند که مالکان به خاطر اعمال نظارت بر عملکرد، فعالیتها و اقدامات مدیران متحمل میشوند تا اطمینان پیدا کنند مدیران در راستای حداکثر رساندن منافع آنها کار میکنند.

2- هزینهای است که سهامداران برای کم کردن تضاد منافع نماینده با سهامداران میپردازند.

3- لذا ممکن است بین حداکثر شدن منافع سهامداران و منافع شخصی مدیران اصطکاک یا تضاد منافعی به وجود آید که آن را مشکل یا مسئله نمایندگی مینامند.

4- هزینه ناشی از تعارض بین مدیران و ذینفعان است که ذینفعان شامل: 1- سهامداران؛ 2- کارکنان؛ 3- مشتریان؛ 4- تأمینکنندگان مواد اولیه؛ 5- برخی از سازمانهای دولتی؛ 6- اعتباردهندگان.

 

هزینه های نمایندگی به سه گروه تقسیم میشود:

1- هزینه های نظارت بر عملیات مدیران: بابت حسابرسی و استقرار رویههای کنترلی

2- هزینه های مربوط به ساختار سازمانی جهت محدود کردن رفتار نامطلوب مدیران

3- هزینه های فرصت یعنی سهامداران مجبورند محدودیتهایی اعمال کنند.

 

راههای کاهش هزینه های نمایندگی:

1- افزایش پاداش و حقوق مدیران

2- مداخله مستقیم سهامداران در امور سازمان

3- تهدید به اخراج مدیران

4- تهدید به خرید (بلعیدن) سهام شرکت توسط رقبا