چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 15 دی 1395 ساعت 10:08

قیمت مواد اولیه 95/10/14

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 95/10/05     نرخ دلار 39327

 

 

95/10/12

95/10/13

95/10/14

دلار بازار آزاد

38,700

38,271

38,724

دلار مرکز مبادلات

32,375

32,375

32,399

SBR1712

قیمت پایه 68433

75,000

75,000

75,000

SBR1502

قیمت پایه 75134

82,500

82,500

82,500

53,662

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

63,500

63,500

قیمت پایانی بازار آزاد

63,500

63,500

64,000

41,654

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,600

46,600

46,600

قیمت پایانی بازار آزاد

46,600

46,600

47,300

47,157

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,800

50,600

50,600

قیمت پایانی بازار آزاد

50,600

50,600

50,800

47,157

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,300

51,400

51,200

قیمت پایانی بازار آزاد

51,400

51,200

50,800

47,157

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,700

52,000

51,900

قیمت پایانی بازار آزاد

52,000

51,900

51,900

47,157

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,900

51,700

51,700

قیمت پایانی بازار آزاد

51,700

51,700

51,550

شازند  41516

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,400

48,300

48,200

امیرکبیر41516

قیمت پایانی بازار آزاد

48,300

48,200

48,650

47,157

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,700

50,800

50,700

قیمت پایانی بازار آزاد

50,800

50,700

50,800

51,873

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,400

51,400

51,400

قیمت پایانی بازار آزاد

51,400

51,400

51,500

48,272

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,900

53,000

53,400

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,400

53,400

50,352

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,600

57,400

57,400

قیمت پایانی بازار آزاد

57,400

57,400

57,400

39,860

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

45,400

45,400

قیمت پایانی بازار آزاد

45,400

45,400

45,400

39,860

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,800

44,500

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

44,500

44,300

39,860

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,700

44,300

44,300

قیمت پایانی بازار آزاد

44,300

44,300

44,300

39,860

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,500

44,000

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

44,000

73,985

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,400

78,900

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

78,900

80,000

79,350

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 41795

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

46,000

46,000

شازند    41070 

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

46,000

45,700

40,332

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,600

44,000

43,800

قیمت پایانی بازار آزاد

44,100

43,800

43,800

40,332

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

44,000

43,800

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

43,800

43,800

40,617

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,300

43,800

43,800

قیمت پایانی بازار آزاد

43,800

43,800

44,250

40,617

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,700

43,800

43,800

قیمت پایانی بازار آزاد

43,800

43,800

44,250

38,813

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,900

48,900

48,900

قیمت پایانی بازار آزاد

48,900

48,900

47,000

33,570

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,500

39,500

39,500

قیمت پایانی بازار آزاد

39,500

39,500

39,250

33,570

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,000

39,000

39,000

قیمت پایانی بازار آزاد

39,000

39,000

38,650

53,662

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

35,760

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

48,400

48,300

قیمت پایانی بازار آزاد

48,400

48,300

48,200

35,760

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

47,300

47,100

قیمت پایانی بازار آزاد

47,300

47,100

47,100

39,860

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

61,000

61,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

61,000

61,000

35,760

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

50,000

49,800

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

49,800

49,700

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

41,066

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,000

50,200

49,900

قیمت پایانی بازار آزاد

50,200

49,900

49,000

41,066

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,900

50,000

49,700

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

49,700

48,850

35,760

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,800

47,000

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

470,000

46,700

46,600