چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 19 دی 1395 ساعت 09:13

قیمت مواد اولیه95/10/18

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 95/10/05     نرخ دلار 39327

 

 

95/10/18

دلار بازار آزاد

39,400

دلار مرکز مبادلات

32,371

SBR1712

قیمت پایه 68433

75,000

SBR1502

قیمت پایه 75134

82,500

53,662

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

41,654

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,400

قیمت پایانی بازار آزاد

47,900

47,157

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,600

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

47,157

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,700

قیمت پایانی بازار آزاد

51,400

47,157

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,700

قیمت پایانی بازار آزاد

51,900

47,157

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,600

قیمت پایانی بازار آزاد

51,800

شازند  41516

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

امیرکبیر41516

قیمت پایانی بازار آزاد

48,900

47,157

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,700

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

51,873

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,500

قیمت پایانی بازار آزاد

51,500

48,272

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,900

قیمت پایانی بازار آزاد

52,900

50,352

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,900

قیمت پایانی بازار آزاد

56,900

39,860

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,700

39,860

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,100

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

39,860

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,300

39,860

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,800

قیمت پایانی بازار آزاد

44,200

73,985

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,450

قیمت پایانی بازار آزاد

78,700

 

 

 

 

 

امیرکبیر 41795

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,900

شازند    41070 

قیمت پایانی بازار آزاد

45,900

40,332

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد