چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 29 دی 1395 ساعت 09:25

قیمت مواد اولیه 95/10/27

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 95/10/19     نرخ دلار 38891

 

 

95/10/18

95/10/25

95/10/26

95/10/27

دلار بازار آزاد

39,400

39,600

39,300

39,100

دلار مرکز مبادلات

32,371

32,368

32,367

32,367

SBR1712

قیمت پایه 68433

75,000

80,200

80,200

80,200

SBR1502

قیمت پایه 75134

82,500

93,600

93,600

93,600

51,070

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

63,500

63,500

63,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

63,500

63,500

63,500

41,057

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,400

47,300

47,000

46,800

قیمت پایانی بازار آزاد

47,900

47,300

46,800

46,800

47,096

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,600

50,300

50,000

50,200

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

50,100

50,200

50,200

47,096

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,700

50,700

50,700

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

51,400

50,700

50,500

50,500

47,096

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,700

51,700

51,600

51,900

قیمت پایانی بازار آزاد

51,900

51,600

51,900

51,600

47,096

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,600

51,600

51,500

51,600

قیمت پایانی بازار آزاد

51,800

51,500

51,600

51,700

شازند  42081

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

48,500

48,300

48,500

امیرکبیر42081

قیمت پایانی بازار آزاد

48,900

48,300

48,500

48,200

47,096

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,700

50,600

50,300

50,300

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

50,600

50,300

50,500

51,806

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,500

52,000

54,000

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,500

52,000

54,000

54,000

50,004

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,900

53,700

53,250

53,400

قیمت پایانی بازار آزاد

52,900

53,700

53,400

53,400

51,378

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,900

56,500

55,850

56,000

قیمت پایانی بازار آزاد

56,900

56,500

56,000

56,400

35,918

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

45,700

45,800

45,700

قیمت پایانی بازار آزاد

45,700

45,800

50,200

50,200

35,918

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,100

44,500

44,500

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

44,500

44,900

40,000

35,918

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,300

44,400

44,300

قیمت پایانی بازار آزاد

44,300

44,300

44,800

39,800

35,918

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,800

44,200

44,300

44,200

قیمت پایانی بازار آزاد

44,200

44,300

44,700

39,700

73,696

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,450

80,000

79,300

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

78,700

80,000

80,000

81,000

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 41377

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,900

47,900

48,000

46,900

شازند    40698 

قیمت پایانی بازار آزاد

45,900

48,000

46,900

46,900

40,393

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

43,700

44,000

43,900

قیمت پایانی بازار آزاد

43,900

44,000

43,900

43,700

40,393

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

43,700

44,500

43,600

قیمت پایانی بازار آزاد

43,800

44,500

43,600

43,600

40,439

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

43,900

43,800

43,700

قیمت پایانی بازار آزاد

43,900

43,900

43,700

43,500

40,439

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,900

43,800

43,650

43,600

قیمت پایانی بازار آزاد

44,300

43,900

43,600

33,800

39,372

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

47,900

46,800

47,700

قیمت پایانی بازار آزاد

46,400

47,900

47,700

46,400

33,175

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,500

39,200

39,200

39,400

قیمت پایانی بازار آزاد

39,300

39,200

39,400

39,700

51,070

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,600

38,500

38,500

38,600

قیمت پایانی بازار آزاد

38,500

38,500

38,600

38,700

35,918

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

60,000

35,918

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,900

48,700

48,600

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,600

48,600

48,500

48,000

35,918

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,900

46,900

46,900

46,400

قیمت پایانی بازار آزاد

46,400

46,900

46,400

46,000

39,389

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,600

60,500

60,500

60,500

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

60,500

61,000

56,500

35,918

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

49,500

49,500

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

49,500

49,000

48,500

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

60,000

41,165

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,600

47,700

47,700

47,700

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

47,700

47,700

47,500

41,165

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,400

47,500

47,500

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,900

47,500

47,500

47,300

35,918

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

46,400

46,400

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,900

46,400

46,000

45,500