چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 05 بهمن 1395 ساعت 10:38

قیمت مواد اولیه95/11/4

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 95/11/03     نرخ دلار 38004

 

 

95/11/03

95/11/04

دلار بازار آزاد

38,100

37,305

دلار مرکز مبادلات

32,362

32,362

SBR1712

قیمت پایه 85559

80,200

93,500

SBR1502

قیمت پایه 98511

93,600

107,500

51,340

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

70,000

40,483

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

46,500

قیمت پایانی بازار آزاد

46,500

46,500

45,905

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,700

48,800

قیمت پایانی بازار آزاد

48,800

48,800

45,905

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,700

48,900

قیمت پایانی بازار آزاد

48,900

48,900

45,905

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,300

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

51,000

45,905

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,200

50,600

قیمت پایانی بازار آزاد

50,600

50,600

شازند  41288

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

46,900

امیرکبیر41288

قیمت پایانی بازار آزاد

46,900

46,900

45,905

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,700

49,700

قیمت پایانی بازار آزاد

49,700

49,700

50,495

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

50,267

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,000

51,828

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,700

56,000

قیمت پایانی بازار آزاد

56,100

56,100

38,739

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

43,600

قیمت پایانی بازار آزاد

43,600

43,600

38,739

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,500

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

38,739

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,200

43,900

قیمت پایانی بازار آزاد

43,900

43,900

38,739

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

42,200

قیمت پایانی بازار آزاد

42,200

42,200

75,129

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

84,000

90,000

قیمت پایانی بازار آزاد

90,000

90,000

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 40843

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

47,000

شازند    40053 

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

47,000

39,574

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,300

43,400

قیمت پایانی بازار آزاد

43,400

43,400

39,574

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,900

43,400

قیمت پایانی بازار آزاد

43,400

43,400

39,565

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,000

43,500

قیمت پایانی بازار آزاد

43,500

43,500

39,565

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,700

42,800

قیمت پایانی بازار آزاد

42,800

42,800

38,474

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,700

45,300

قیمت پایانی بازار آزاد

45,300

45,300

32,355

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,200

40,200

قیمت پایانی بازار آزاد

40,200

40,200

32,355

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,800

38,800

قیمت پایانی بازار آزاد

38,800

38,800

52,880

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

68,000

35,099

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

46,900

قیمت پایانی بازار آزاد

46,900

46,900

35,099

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

44,900

قیمت پایانی بازار آزاد

44,900

44,900

38,739

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

60,000

35,099

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,400

47,400

قیمت پایانی بازار آزاد

47,400

47,400

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

68,000

40,226

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,300

46,900

قیمت پایانی بازار آزاد

46,900

46,900

40,226

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,100

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

46,700

46,700

35,099

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

44,500