چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 11 بهمن 1395 ساعت 10:10

قیمت مواد اولیه 95/11/10

 

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 95/11/03     نرخ دلار 38004

 

 

95/11/10

 

دلار بازار آزاد

38,360

 

دلار مرکز مبادلات

32,364

 

SBR1712

قیمت پایه 85559

93,600

 

SBR1502

قیمت پایه 98511

107,600

 

51,340

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

 

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

 

40,483

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,100

 

قیمت پایانی بازار آزاد

47,100

 

45,905

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,300

 

قیمت پایانی بازار آزاد

48,800

 

45,905

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

 

قیمت پایانی بازار آزاد

49,700

 

45,905

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,300

 

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

 

45,905

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

 

قیمت پایانی بازار آزاد

51,500

 

شازند  41288

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

 

امیرکبیر41288

قیمت پایانی بازار آزاد

47,700

 

45,905

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,300

 

قیمت پایانی بازار آزاد

48,300

 

50,495

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

 

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

 

50,267

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,600

 

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

 

51,828

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,800

 

قیمت پایانی بازار آزاد

56,500

 

38,739

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,900

 

قیمت پایانی بازار آزاد

48,800

 

38,739

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

 

قیمت پایانی بازار آزاد

45,500

 

38,739

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

 

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

 

38,739

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,500

 

قیمت پایانی بازار آزاد

43,500

 

75,129

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,000

 

قیمت پایانی بازار آزاد

85,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 40843

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,100

 

شازند    40053 

قیمت پایانی بازار آزاد

49,100

 

39,574

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,600

 

قیمت پایانی بازار آزاد

44,600

 

39,574

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,100

 

قیمت پایانی بازار آزاد

43,700

 

39,565

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,500

 

قیمت پایانی بازار آزاد

43,500

 

39,565

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,700

 

قیمت پایانی بازار آزاد

43,800

 

38,474

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,300

 

قیمت پایانی بازار آزاد

45,300

 

32,355

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,200

 

قیمت پایانی بازار آزاد

40,200

 

32,355

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,800

 

قیمت پایانی بازار آزاد

38,800

 

52,880

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

 

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

 

35,099

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

 

قیمت پایانی بازار آزاد

48,700

 

35,099

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,100

 

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

 

38,739

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

 

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

 

35,099

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

 

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

 

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

 

40,226

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,400

 

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

 

40,226

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

 

قیمت پایانی بازار آزاد

46,800

 

35,099

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,700

 

قیمت پایانی بازار آزاد

45,700