چاپ کردن این صفحه
شنبه, 16 بهمن 1395 ساعت 10:02

قیمت مواد اولیه 95/11/13

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 95/11/03     نرخ دلار 38004

 

 

95/11/10

95/11/11

95/11/12

95/11/13

دلار بازار آزاد

38,360

38,300

38,370

38,370

دلار مرکز مبادلات

32,364

32,364

32,363

32,366

SBR1712

قیمت پایه 85559

93,600

93,600

93,600

93,600

SBR1502

قیمت پایه 98511

107,600

107,600

107,600

107,600

51,340

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

70,000

70,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

70,000

67,000

67,000

40,483

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,100

47,100

47,100

47,100

قیمت پایانی بازار آزاد

47,100

47,100

47,100

46,100

45,905

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,300

48,800

48,800

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

48,800

48,800

49,200

49,600

45,905

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

49,700

50,600

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

49,700

50,600

50,500

50,100

45,905

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,300

51,000

51,600

51,500

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

51,600

51,500

51,600

45,905

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

51,500

52,700

49,700

قیمت پایانی بازار آزاد

51,500

51,700

49,700

52,200

شازند  41288

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

47,700

48,000

47,600

امیرکبیر41288

قیمت پایانی بازار آزاد

47,700

48,000

47,600

47,000

45,905

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,300

48,300

49,500

49,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,300

49,500

49,500

50,000

50,495

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

50,500

50,500

50,100

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

50,500

50,100

50,100

50,267

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,600

54,000

54,500

54,600

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,500

54,600

54,600

51,828

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,800

56,500

56,800

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

56,500

56,800

57,500

57,300

38,739

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,900

43,500

43,800

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,800

43,800

44,000

44,000

38,739

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

50,000

50,300

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

45,500

50,300

50,500

50,500

38,739

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,600

44,900

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

44,900

45,000

45,000

38,739

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,500

33,000

33,300

33,700

قیمت پایانی بازار آزاد

43,500

33,300

33,500

33,800

75,129

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,000

85,000

85,000

85,000

قیمت پایانی بازار آزاد

85,000

85,000

85,000

85,000

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 40843

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,100

49,100

48,000

48,000

شازند    40053 

قیمت پایانی بازار آزاد

49,100

48,000

48,000

48,000

39,574

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,600

44,600

44,000

44,200

قیمت پایانی بازار آزاد

44,600

44,000

44,200

43,800

39,574

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,100

43,700

43,900

43,500

قیمت پایانی بازار آزاد

43,700

43,900

43,500

43,700

39,565

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,500

43,500

43,800

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

43,500

43,800

44,000

43,600

39,565

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,700

43,800

43,800

43,800

قیمت پایانی بازار آزاد

43,800

43,800

43,800

43,600

38,474

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,300

45,300

45,300

46,400

قیمت پایانی بازار آزاد

45,300

45,300

46,400

44,000

32,355

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,200

40,200

40,200

40,100

قیمت پایانی بازار آزاد

40,200

40,200

40,100

40,100

32,355

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,800

38,800

38,800

38,700

قیمت پایانی بازار آزاد

38,800

38,800

38,700

38,700

52,880

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

68,000

66,500

66,500

35,099

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

48,700

48,400

49,400

قیمت پایانی بازار آزاد

48,700

48,400

49,400

49,600

35,099

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,100

46,000

45,700

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

45,700

47,500

48,400

38,739

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

61,000

61,500

61,500

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

61,500

61,500

61,500

35,099

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

47,500

47,100

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

47,100

48,000

48,800

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

68,000

66,500

66,000

40,226

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,400

47,000

48,200

48,600

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

48,200

48,500

49,200

40,226

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

46,800

48,000

48,400

قیمت پایانی بازار آزاد

46,800

48,000

48,400

49,100

35,099

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,700

45,700

45,500

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,700

45,500

46,500

47,500