27 دی 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 19 بهمن 1395 ساعت 09:42

قیمت مواد اولیه 95/11/18

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 95/11/17    نرخ دلار 38019

 

 

95/11/18

دلار بازار آزاد

38,500

دلار مرکز مبادلات

32,367

SBR1712

قیمت پایه 85559

91,200

SBR1502

قیمت پایه 98511

105,000

57,341

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

41,499

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,100

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

47,051

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,600

قیمت پایانی بازار آزاد

50,600

47,051

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,200

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

47,051

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,200

قیمت پایانی بازار آزاد

53,500

47,051

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,400

شازند  42406

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

امیرکبیر42406

قیمت پایانی بازار آزاد

48,200

47,051

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

51,756

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,100

قیمت پایانی بازار آزاد

50,100

54,881

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,100

قیمت پایانی بازار آزاد

59,300

57,244

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,900

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

39,712

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,900

39,712

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

51,500

39,712

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,200

39,712

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,100

77,340

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,300

قیمت پایانی بازار آزاد

87,500

 

 

 

 

 

امیرکبیر 40832

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

شازند    39987 

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

40,439

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,800

قیمت پایانی بازار آزاد

44,700

40,439

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,700

قیمت پایانی بازار آزاد

44,600

40,348

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,500

قیمت پایانی بازار آزاد

43,500

40,348

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,800

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

38,016

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,400

33,090

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,100

قیمت پایانی بازار آزاد

39,800

33,090

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,700

قیمت پایانی بازار آزاد

38,600

55,590

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

37,250

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,100

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

37,250

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

39,712

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,500

قیمت پایانی بازار آزاد

62,000

37,250

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,900

قیمت پایانی بازار آزاد

50,800

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

42,379

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

50,200

42,379

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,100

37,250

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300