چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 20 بهمن 1395 ساعت 16:24

قیمت مواد اولیه 95/11/20

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 95/11/17    نرخ دلار 38019

 

 

95/11/18

95/11/19

95/11/20

دلار بازار آزاد

38,500

38,520

38,430

دلار مرکز مبادلات

32,367

32,371

32,375

SBR1712

قیمت پایه 85559

91,200

91,200

91,200

SBR1502

قیمت پایه 98511

105,000

10,500

105,000

57,341

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

69,000

69,000

41,499

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,100

48,500

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

50,000

49,400

47,051

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,600

51,100

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,600

51,000

51,100

47,051

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,200

51,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

51,000

51,300

47,051

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,200

53,500

53,200

قیمت پایانی بازار آزاد

53,500

53,200

53,200

47,051

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

53,400

53,400

قیمت پایانی بازار آزاد

53,400

53,400

53,100

شازند  42406

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

48,200

48,000

امیرکبیر42406

قیمت پایانی بازار آزاد

48,200

48,000

47,800

47,051

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

50,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

51,000

51,100

51,756

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,100

50,100

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,100

53,000

52,500

54,881

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,100

59,300

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,300

59,000

58,400

57,244

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,900

61,000

61,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

61,000

61,200

39,712

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,900

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,900

45,000

45,000

39,712

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

51,500

51,500

قیمت پایانی بازار آزاد

51,500

51,500

51,500

39,712

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

50,200

50,200

قیمت پایانی بازار آزاد

50,200

50,200

50,200

39,712

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

49,100

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,100

49,000

49,000