چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 20 بهمن 1395 ساعت 16:24

قیمت مواد اولیه 95/11/20

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 95/11/17    نرخ دلار 38019

 

 

95/11/18

95/11/19

95/11/20

دلار بازار آزاد

38,500

38,520

38,430

دلار مرکز مبادلات

32,367

32,371

32,375

SBR1712

قیمت پایه 85559

91,200

91,200

91,200

SBR1502

قیمت پایه 98511

105,000

10,500

105,000

57,341

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

69,000

69,000

41,499

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,100

48,500

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

50,000

49,400

47,051

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,600

51,100

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,600

51,000

51,100

47,051

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,200

51,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

51,000

51,300

47,051

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,200

53,500

53,200

قیمت پایانی بازار آزاد

53,500

53,200

53,200

47,051

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

53,400

53,400

قیمت پایانی بازار آزاد

53,400

53,400

53,100

شازند  42406

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

48,200

48,000

امیرکبیر42406

قیمت پایانی بازار آزاد

48,200

48,000

47,800

47,051

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

50,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

51,000

51,100

51,756

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,100

50,100

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,100

53,000

52,500

54,881

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,100

59,300

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,300

59,000

58,400

57,244

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,900

61,000

61,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

61,000

61,200

39,712

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,900

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,900

45,000

45,000

39,712

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

51,500

51,500

قیمت پایانی بازار آزاد

51,500

51,500

51,500

39,712

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

50,200

50,200

قیمت پایانی بازار آزاد

50,200

50,200

50,200

39,712

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

49,100

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,100

49,000

49,000

77,340

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,300

87,500

88,000

قیمت پایانی بازار آزاد

87,500

88,000

89,800

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 40832

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

49,000

49,000

شازند    39987 

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

49,000

49,000

40,439

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,800

44,700

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,700

44,500

44,700

40,439

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,700

44,600

44,600

قیمت پایانی بازار آزاد

44,600

44,600

44,600

40,348

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,500

43,500

44,700

قیمت پایانی بازار آزاد

43,500

44,700

44,600

40,348

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,800

45,000

46,500

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

46,500

46,300

38,016

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

46,400

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,400

46,000

46,000

33,090

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,100

39,800

39,800

قیمت پایانی بازار آزاد

39,800

39,800

39,800

33,090

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,700

38,600

38,600

قیمت پایانی بازار آزاد

38,600

38,600

38,400

55,590

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

68,000

68,000

37,250

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,100

51,000

51,800

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

51,800

52,100

37,250

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

51,000

50,900

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

50,900

51,500

39,712

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,500

62,000

62,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,000

62,000

62,000

37,250

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,900

51,500

51,500

قیمت پایانی بازار آزاد

50,800

51,500

52,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

66,500

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

67,000

67,000

42,379

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,200

50,300

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,200

60,000

60,800

42,379

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

50,100

50,900

قیمت پایانی بازار آزاد

50,100

50,900

50,600

37,250

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,500

49,500

49,700

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

49,700

50,000