چاپ کردن این صفحه
شنبه, 30 بهمن 1395 ساعت 10:57

قیمت مواد اولیه 95/11/27

 

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 95/11/17    نرخ دلار 38019

 

 

95/11/25

95/11/26

95/11/27

دلار بازار آزاد

38,130

38,000

38,170

دلار مرکز مبادلات

32,380

32,384

32,387

SBR1712

قیمت پایه 83505

91,300

91,300

91,500

SBR1502

قیمت پایه 96146

105,000

105,000

105,000

57,341

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,000

71,000

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

71,000

71,000

72,000

41,499

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,900

46,900

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,900

47,000

47,000

47,051

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,600

49,400

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

49,400

50,500

50,500

47,051

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,800

50,700

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,700

51,000

51,000

47,051

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

52,900

52,800

قیمت پایانی بازار آزاد

52,900

52,800

52,500

47,051

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,200

52,900

53,100

قیمت پایانی بازار آزاد

52,900

53,100

53,100

شازند  42406

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,500

48,700

48,300

امیرکبیر42406

قیمت پایانی بازار آزاد

48,700

48,300

48,000

47,051

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,000

50,700

50,700

قیمت پایانی بازار آزاد

50,700

50,700

50,900

51,756

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

52,700

52,800

قیمت پایانی بازار آزاد

52,700

52,800

52,800

54,881

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

60,400

60,900

قیمت پایانی بازار آزاد

60,400

60,900

61,000

57,244

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,500

62,100

62,800

قیمت پایانی بازار آزاد

62,100

62,800

62,900

39,712

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,200

45,000

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

45,000

45,200

39,712

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,900

51,700

51,700

قیمت پایانی بازار آزاد

51,700

51,700

51,900

39,712

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,900

48,500

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,500

48,700

39,712

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,600

48,200

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,200

48,200

48,200

77,340

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

93,000

93,000

93,300

قیمت پایانی بازار آزاد

93,000

93,300

93,300

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 40832

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,300

53,300

53,300

شازند    39987 

قیمت پایانی بازار آزاد

53,300

53,300

53,300

40,439

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,600

44,700

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,700

45,000

45,000

40,439

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,600

44,600

44,700

قیمت پایانی بازار آزاد

44,600

44,700

45,000

40,348

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,200

44,400

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,400

45,000

45,100

40,348

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,700

47,200

47,900

قیمت پایانی بازار آزاد

47,200

47,900

47,300

38,016

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

46,000

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

46,000

45,700

33,090

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,000

39,900

39,900

قیمت پایانی بازار آزاد

39,900

39,900

40,200

33,090

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,600

38,400

38,300

قیمت پایانی بازار آزاد

38,400

38,300

39,000

55,590

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

69,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

69,000

70,000

37,250

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,600

51,600

51,200

قیمت پایانی بازار آزاد

51,600

51,200

51,800

37,250

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,400

52,900

53,900

قیمت پایانی بازار آزاد

52,900

53,900

53,500

39,712

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

62,500

62,500

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

62,500

62,700

37,250

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,700

52,200

52,500

قیمت پایانی بازار آزاد

52,200

52,500

52,100

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

67,000

68,000

42,379

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,200

51,300

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,300

5,100

51,600

42,379

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,000

51,100

50,900

قیمت پایانی بازار آزاد

51,100

50,900

51,500

37,250

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,800

50,900

50,600

قیمت پایانی بازار آزاد

50,900

50,600

50,300