چاپ کردن این صفحه
شنبه, 30 بهمن 1395 ساعت 16:42

قیمت مواد اولیه 95/11/30

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 95/11/17    نرخ دلار 38019

 

 

95/11/25

95/11/26

95/11/27

95/11/30

دلار بازار آزاد

38,130

38,000

38,170

38,100

دلار مرکز مبادلات

32,380

32,384

32,387

32,390

SBR1712

قیمت پایه 83505

91,300

91,300

91,500

91,500

SBR1502

قیمت پایه 96146

105,000

105,000

105,000

105,000

57,341

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,000

71,000

71,000

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

71,000

71,000

72,000

71,000

41,499

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,900

46,900

47,000

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,900

47,000

47,000

48,000

47,051

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,600

49,400

50,500

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

49,400</