چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 09 اسفند 1395 ساعت 14:52

قیمت مواد اولیه 95/12/2

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 95/12/01    نرخ دلار 38005

 

 

95/12/02

دلار بازار آزاد

37,900

دلار مرکز مبادلات

32,390

SBR1712

قیمت پایه 94813

103,500

SBR1502

قیمت پایه 107765

117,700

62,076

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

41,842

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,400

قیمت پایانی بازار آزاد

47,400

46,808

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,600

قیمت پایانی بازار آزاد

50,900

46,808

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,900

قیمت پایانی بازار آزاد

51,500

46,808

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,600

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

46,808

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

52,900

شازند  42742

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,600

امیرکبیر42742

قیمت پایانی بازار آزاد

48,100

46,808

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,600

قیمت پایانی بازار آزاد

51,200

51,489

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,100

56,267

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,200

قیمت پایانی بازار آزاد

60,900

58,892

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,200

قیمت پایانی بازار آزاد

62,900

40,040

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,800

قیمت پایانی بازار آزاد

45,100

40,040

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,500

قیمت پایانی بازار آزاد

52,000

40,040

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

40,040

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

81,878

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

107,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر 42713

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,000

شازند    41778 

قیمت پایانی بازار آزاد

56,000

40,767

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,900

قیمت پایانی بازار آزاد

45,600

40,767

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,400

قیمت پایانی بازار آزاد

45,400

40,677

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,300

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

40,677

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,900

قیمت پایانی بازار آزاد

44,900

40,602

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,400

قیمت پایانی بازار آزاد

46,300

34,432

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,600

قیمت پایانی بازار آزاد

40,600

34,432

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,500

قیمت پایانی بازار آزاد

39,400

62,076

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

37,116

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,400

قیمت پایانی بازار آزاد

51,200

37,116

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,300

قیمت پایانی بازار آزاد

53,300

40,040

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

37,116

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,900

قیمت پایانی بازار آزاد

51,900

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

42,243

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,500

قیمت پایانی بازار آزاد

52,400

42,243

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,400

قیمت پایانی بازار آزاد

52,300

37,116

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,800

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500