چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 09 اسفند 1395 ساعت 14:55

قیمت مواد اولیه 95/12/7

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 95/12/01    نرخ دلار 38005

 

 

95/12/02

95/12/03

95/12/04

95/12/07

دلار بازار آزاد

37,900

37,850

37,880

37,750

دلار مرکز مبادلات

32,390

32,394

32,397

32,401

SBR1712

قیمت پایه 94813

103,500

103,500

103,500

103,500

SBR1502

قیمت پایه 107765

117,700

117,700

118,000

118,000

62,076

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

70,000

70,000

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

7,000

 

70,000

41,842

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,400

47,400

46,900

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47,400

46,900

 

45,900

46,808

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,600

50,900

50,900

50,700

قیمت پایانی بازار آزاد

50,900

50,900

 

50,100

46,808

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,900

51,500

51,500

50,800

قیمت پایانی بازار آزاد

51,500

51,500

 

50,800

46,808

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,600

52,500

52,500

51,300

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

52,500

 

50,500

46,808

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

52,900

52,900

52,000

قیمت پایانی بازار آزاد

52,900

52,900

 

52,000

شازند  42742

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,600

48,100

48,100

47,900

امیرکبیر42742

قیمت پایانی بازار آزاد

48,100

48,100

 

47,400

46,808

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,600

51,200

51,200

50,700

قیمت پایانی بازار آزاد

51,200

51,200

 

50,700

51,489

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

53,100

53,000

54,400

قیمت پایانی بازار آزاد

53,100

53,100

 

54,400

56,267

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,200

60,900

60,900

60,400

قیمت پایانی بازار آزاد

60,900

60,900

 

589,000

58,892

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,200

62,900

62,900

62,400

قیمت پایانی بازار آزاد

62,900

62,900

 

60,000

40,040

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,800

45,100

45,100

44,200

قیمت پایانی بازار آزاد

45,100

45,100

 

43,300

40,040

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,500

52,000

52,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

52,000

52,000

 

50,000

40,040

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

48,000

45,000

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

45,000

 

43,500

40,040

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

44,000

445,000

42,700

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

 

42,500

81,878

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

107,000

107,000

105,000

قیمت پایانی بازار آزاد

107,000

107,000

 

106,000

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 42713

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,000

56,000

56,000

55,000

شازند    41778 

قیمت پایانی بازار آزاد

56,000

56,000

 

55,000

40,767

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,900

45,600

45,600

44,900

قیمت پایانی بازار آزاد

45,600

45,600

 

44,500

40,767

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,400

45,400

45,400

444,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,400

45,400

 

44,000

40,677

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,300

45,000

45,000

44,100

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

45,000

 

44,000

40,677

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,900

44,900

44,900

44,700

قیمت پایانی بازار آزاد

44,900

44,900

 

42,800

40,602

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,400

46,300

46,300

46,400

قیمت پایانی بازار آزاد

46,300

46,300

 

46,300

34,432

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,600

40,600

40,500

40,300

قیمت پایانی بازار آزاد

40,600

40,500

 

40,400

34,432

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,500

39,400

39,500

39,400

قیمت پایانی بازار آزاد

39,400

39,500

 

39,300

62,076

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

68,000

 

68,000

37,116

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,400

51,200

50,600

49,700

قیمت پایانی بازار آزاد

51,200

50,600

 

48,900

37,116

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,300

53,300

54,700

53,400

قیمت پایانی بازار آزاد

53,300

54,700

 

54,100

40,040

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,000

62,500

62,500

61,500

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

62,500

 

61,000

37,116

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,900

51,900

53,000

52,500

قیمت پایانی بازار آزاد

51,900

53,000

 

53,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

68,000

 

68,000

42,243

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,500

52,400

51,000

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

52,400

51,000

 

49,200

42,243

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,400

52,300

50,900

50,400

قیمت پایانی بازار آزاد

52,300

50,900

 

49,000

37,116

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,800

50,500

50,000

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

50,000

 

48,500