چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 22 اسفند 1395 ساعت 10:31

قیمت مواد اولیه 95/12/21

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 95/12/15    نرخ دلار 37708

 

 

95/12/16

95/12/17

95/12/18

95/12/21

دلار بازار آزاد

37,590

37,450

37,220

37,510

دلار مرکز مبادلات

32,405

32,409

32,412

32,420

SBR1712

قیمت پایه 91777

100,200

100,200

100,200

100,200

SBR1502

قیمت پایه 100039

109,200

109,200

109,200

109,200

58,753

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

70,000

70,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

70,000

70,000

69,000

41,552

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,300

46,500

46,500

46,500

قیمت پایانی بازار آزاد

46,500

46,500

46,500

46,500

45,234

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

50,200

50,500

50,200

قیمت پایانی بازار آزاد

50,200

50,500

50,200

51,100

45,234

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

50,500

50,500

50,300

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

50,500

50,300

50,300

45,234

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

49,700

49,300

49,400

قیمت پایانی بازار آزاد

49,700

49,300

49,400

50,500

45,234

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,200

51,100

51,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,100

51,000

51,000

52,300

شازند  43447

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

48,000

47,600

47,500

امیرکبیر43447

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

47,600

47,500

48,500

45,234

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,200

49,000

48,900

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

48,900

48,500

48,500

49,757

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

53,900

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

53,900

54,000

49,000

56,657

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,500

61,200

60,300

60,500

قیمت پایانی بازار آزاد

61,200

60,300

60,500

60,500

59,336

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,500

62,300

61,500

60,300

قیمت پایانی بازار آزاد

62,300

61,500

61,500

60,300

39,763

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,900

42,100

41,500

41,200

قیمت پایانی بازار آزاد

50,200

41,500

41,200

41,200

39,763

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

49,000

48,500

48,300

قیمت پایانی بازار آزاد

49,900

48,500

48,300

48,300

39,763

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,500

42,000

41,500

41,400

قیمت پایانی بازار آزاد

42,800

41,500

41,400

41,400

39,763

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,100

41,500

41,500

41,400

قیمت پایانی بازار آزاد

42,500

41,500

41,400

41,500

79,076

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

91,900

90,500

92,000

92,000

قیمت پایانی بازار آزاد

90,500

92,000

93,000

92,000

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 43561

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

53,000

53,000

شازند    42472 

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

53,000

53,000

53,000

41,451

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,800

45,300

45,300

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,300

45,300

46,000

47,700

41,451

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,200

43,500

42,900

44,200

قیمت پایانی بازار آزاد

43,500

42,900

43,000

44,200

40,851

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,300

43,300

42,800

43,200

قیمت پایانی بازار آزاد

43,300

42,800

42,800

43,200

40,851

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,100

43,300

42,800

43,000

قیمت پایانی بازار آزاد

43,300

42,800

42,300

43,000

40,288

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,200

44,200

44,000

42,100

قیمت پایانی بازار آزاد

44,200

44,000

42,100

42,100

43,700

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,500

40,500

41,100

41,100

قیمت پایانی بازار آزاد

40,500

41,100

41,100

41,100

43,700

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,100

39,200

39,500

39,500

قیمت پایانی بازار آزاد

39,200

39,500

39,500

39,500

58,753

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

68,000

38,856

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,600

48,300

48,300

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,300

48,300

48,000

48,000

38,856

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

55,500

55,500

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,500

55,500

54,000

54,000

39,763

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

63,000

62,500

62,500

قیمت پایانی بازار آزاد

63,000

62,500

62,500

62,500

38,856

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,500

54,500

53,500

قیمت پایانی بازار آزاد

54,500

54,500

53,000

53,500

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

68,000

43,942

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,700

50,500

50,800

50,200

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

50,800

50,200

50,200

43,942

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

50,300

50,600

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,300

50,600

50,000

50,000

38,856

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

47,700

47,700

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

47,700

47,700

47,200

47,200