چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 24 اسفند 1395 ساعت 11:08

قیمت مواد اولیه 95/12/23

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 95/12/15    نرخ دلار 37708

 

 

95/12/23

دلار بازار آزاد

37,550

دلار مرکز مبادلات

32,418

SBR1712

قیمت پایه 91777

100,200

SBR1502

قیمت پایه 100039

109,200

58,753

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

41,552

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,500

قیمت پایانی بازار آزاد

46,200

45,234

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,100

قیمت پایانی بازار آزاد

50,700

45,234

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,600

قیمت پایانی بازار آزاد

51,100

45,234

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,300

قیمت پایانی بازار آزاد

50,300

45,234

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,900

قیمت پایانی بازار آزاد

52,600

شازند  43447

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

امیرکبیر43447

قیمت پایانی بازار آزاد

48,800

45,234

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,700

49,757

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,900

56,657

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

قیمت پایانی بازار آزاد

60,200

59,336

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,800

قیمت پایانی بازار آزاد

60,700

39,763

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,100

قیمت پایانی بازار آزاد

41,900

39,763

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

39,763

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,300

قیمت پایانی بازار آزاد

42,300

39,763

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,500

قیمت پایانی بازار آزاد

42,500

79,076

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

92,300

قیمت پایانی بازار آزاد

91,300

 

 

 

 

 

امیرکبیر 43561

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

شازند    42472 

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

41,451

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,700

قیمت پایانی بازار آزاد

48,900

41,451

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,200

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

40,851

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,200

قیمت پایانی بازار آزاد

43,500

40,851

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,700

قیمت پایانی بازار آزاد

42,500

40,288

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,100

قیمت پایانی بازار آزاد

44,600

43,700

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,100

قیمت پایانی بازار آزاد

41,200

43,700

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,500

قیمت پایانی بازار آزاد

39,300

58,753

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

38,856

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

38,856

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,800

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

39,763

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,000

قیمت پایانی بازار آزاد

63,000

38,856

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,500

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

43,942

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,520

قیمت پایانی بازار آزاد

50,520

43,942

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

38,856

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

47,200