27 دی 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 29 فروردين 1396 ساعت 18:38

قیمت مواد اولیه 96/01/29

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 96/01/20    نرخ دلار 37494

 

 

96/01/24

96/01/26

96/01/27

96/01/28

96/01/29

دلار بازار آزاد

37,700

37,600

37,550

37,530

37,470

دلار مرکز مبادلات

32,439

32,436

32,440

32,440

32,439

SBR1712

قیمت پایه 75283

82,200

82,200

82,200

82,200

82,200

SBR1502

قیمت پایه 80760

88,200

88,200

88,200

88,200

88,200

50,575

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

69,500

69,500

69,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

69,500

69,000

69,000

70,000

39,448

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,200

48,900

48,800

48,300

48,900

قیمت پایانی بازار آزاد

48,900

48,800

48,300

48,900

48,700

44,309

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,800

49,500

50,000

49,600

49,800

قیمت پایانی بازار آزاد

49,500

50,000

39,600

49,800

49,800

44,309

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,900

48,300

48,300

49,300

49,400

قیمت پایانی بازار آزاد

48,300

48,300

49,300

49,400

49,900

44,309

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,800

48,500

48,300

48,900

49,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,300

48,900

49,500

49,400

44,309

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

49,300

49,300

49,200

49,900

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

49,300

49,200

49,900

49,800

شازند  40507

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,400

48,000

48,000

49,100

50,200

امیرکبیر42639

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

48,000

49,100

50,200

49,500

44,309

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,300

48,600

48,400

48,400

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,600

48,400

48,400

49,000

49,400

48,740

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,500

51,500

51,500

51,500

51,500

قیمت پایانی بازار آزاد

51,500

51,500

51,500

51,500

51,500

51,572

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,200

58,500

58,200

58,200

قیمت پایانی بازار آزاد

59,200

58,500

58,200

58,200

58,300

53,758

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,700

59,100

58,100

58,000

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,100

58,100

58,000

58,000

58,100

39,448

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,000

43,000

43,000

42,800

42,800

قیمت پایانی بازار آزاد

43,000

43,000

42,800

42,800

43,200

39,448

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,500

42,500

42,500

43,400

43,400

قیمت پایانی بازار آزاد

42,500

42,500

42,300

43,400

43,000

39,448

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,700

41,700

41,700

41,700

41,700

قیمت پایانی بازار آزاد

41,700

41,700

41,500

41,700

41,200

39,448

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,500

41,500

41,500

41,500

41,500

قیمت پایانی بازار آزاد

41,500

41,500

41,300

41,500

41,000

69,922

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

85,000

85,000

85,000

87,500

88,000

قیمت پایانی بازار آزاد

85,000

85,000

87,500

88,000

88,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 43394

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,500

52,600

52,600

52,700

52,800

شازند    41955 

قیمت پایانی بازار آزاد

52,600

52,600

52,700

52,700

52,800

40,726

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,900

45,800

45,800

45,800

45,800

قیمت پایانی بازار آزاد

45,800

45,800

45,800

45,800

46,500

40,726

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,800

44,400

44,400

44,400

44,400

قیمت پایانی بازار آزاد

44,400

44,400

44,400

44,400

44,600

39,782

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,600

43,200

43,200

43,200

43,700

قیمت پایانی بازار آزاد

43,200

43,200

43,200

43,700

43,900

39,782

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,100

43,100

43,100

43,200

43,600

قیمت پایانی بازار آزاد

43,100

43,100

43,200

43,600

43,400

37,378

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,600

44,600

44,600

44,100

44,100

قیمت پایانی بازار آزاد

44,600

44,600

44,100

44,100

44,100

33,613

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,700

38,200

38,200

38,200

37,900

قیمت پایانی بازار آزاد

38,200

38,200

38,200

37,900

37,800

33,613

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,600

38,200

38,200

38,200

38,000

قیمت پایانی بازار آزاد

38,200

38,200

38,200

38,000

37,900

50,575

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

68,000

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

68,000

68,000

39,466

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

46,200

45,700

45,900

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,200

45,700

45,900

47,000

46,500

39,466

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

48,500

48,900

48,900

48,900

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,900

48,900

48,900

49,000

39,448

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

64,000

64,000

64,000

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

64,000

64,000

64,000

63,500

39,466

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,300

49,600

50,000

50,000

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,600

50,000

50,000

50,000

50,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

67,500

6,800

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

67,500

68,000

44,524

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,900

51,900

53,000

53,200

53,200

قیمت پایانی بازار آزاد

51,900

53,000

53,200

53,200

53,200

44,524

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,700

51,700

52,800

53,000

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,700

52,800

53,000

53,000

53,000

39,466

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,100

45,600

45,200

45,400

46,500

قیمت پایانی بازار آزاد

46,100

45,100

45,400

46,400

46,500