04 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 02 خرداد 1396 ساعت 11:02

قیمت مواد اولیه 96/02/02

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/02/31  نرخ دلار 37429

 

 

96/02/31

96/03/01

96/03/02

دلار بازار آزاد

37,310

37,370

37,370

دلار مرکز مبادلات

32,440

32,440

32,443

SBR1712

قیمت پایه 57763

64,200

64,200

64,200

SBR1502

قیمت پایه61319

68,000

68,000

68,000

46,058

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

72,000

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

72,000

 

39,183

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

43,700

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

43,700

44,500

 

42,188

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

49,400

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,400

49,000

 

42,188

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,500

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

47,500

 

42,188

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,800

48,300

قیمت پایانی بازار آزاد

48,800

48,300

 

42,188

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

51,200

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,200

51,000

 

شازند  41312

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,700

47,200

امیرکبیر41312

قیمت پایانی بازار آزاد

47,700

47,200

 

42,188

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,500

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,500

 

46,406

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,000

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,000

 

47,327

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,100

53,300

قیمت پایانی بازار آزاد

54,100

53,300

 

49,928

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

56,600

56,100

قیمت پایانی بازار آزاد

56,600

56,100

 

37,495

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

39,700

39,500

قیمت پایانی بازار آزاد

39,700

39,500

 

37,495

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

42,000

42,000

قیمت پایانی بازار آزاد

42,000

42,000

 

37,495

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

38,500

38,400

قیمت پایانی بازار آزاد

38,500

38,400

 

37,495

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

38,700

38,600

قیمت پایانی بازار آزاد

38,700

38,600

 

64,997

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73,300

76,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,300

76,000

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 42394

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,500

48,500

شازند   42394

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,500

 

39,318

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

44,700

45,100

قیمت پایانی بازار آزاد

44,700

45,100

 

39,318

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

44,000

42,100

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

42,100

 

48,469

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

42,000

42,000

قیمت پایانی بازار آزاد

42,000

42,000

 

48,469

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

41,300

41,300

قیمت پایانی بازار آزاد

41,300

41,300

 

37,003

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

44,000

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

 

31,199

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

35,700

35,700

قیمت پایانی بازار آزاد

35,700

35,700

 

31,199

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

35,600

35,600

قیمت پایانی بازار آزاد

35,500

35,600

 

46,058

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

71,000

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

71,000

71,000

 

38,746

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,000

46,600

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

46,600

 

38,746

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,000

46,600

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

46,600

 

37,495

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

61,500

61,500

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

61,500

 

38,746

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,500

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,000

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

70,000

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

70,000

 

43,795

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

55,800

50,200

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

50,000

 

43,795

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

55,600

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,600

50,000

 

38,746

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

46,300

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,300

46,000