04 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 02 خرداد 1396 ساعت 15:08

اعلام نرخ جدید برای صدور هر برگ دسته چک

 کارمزد صدور دسته چک پس از شخصی سازی، بر اساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ ۱.۲۰۰ ریال خواهد بود.

 بانک مرکزی، تغییرات جزیی در بخشنامه شماره 95/218546 مورخ 1395/07/11 درخصوص انواع و میزان حداکثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) اعمال و به بانک ها ابلاغ کرد.

پیرو بخشنامه شماره 218546‏‏/95 مورخ 11‏‏/7‏‏/955 موضوع حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) و با عنایت به طرح برخی ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور مقرر شد:

1-  کارمزد ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی (ردیف شماره 11)، پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه، متناسب با سهم هر یک از وثائق و نرخ های متناظرآن، محاسبه می‌شود.

2- نوع خدمت مندرج در بند 9‏‏-1‏‏-6 ردیف 66 ، به «چک های واگذاری عهده سایر بانک‌ها» تغییر یابد و کارمزد مربوط متوجه ذینفع چک خواهد بود.

3- کارمزد صدور دسته چک موضوع ردیف 11‏‏-1‏‏-66 پس از شخصی سازی، بر اساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ 1.200 ریال خواهد بود.

ضمناً مجدداً تاکید می شود بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا 300 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ‌های کارمزد کمتری را اعمال کنند.