05 ارديبهشت 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 02 خرداد 1396 ساعت 18:38

قیمت مواد اولیه(2) 96/02/2

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/02/31  نرخ دلار 37429

 

 

96/02/31

96/03/01

96/03/02

دلار بازار آزاد

37,310

37,370

37,350

دلار مرکز مبادلات

32,440

32,440

32,443

SBR1712

قیمت پایه 57763

64,200

64,200

64,200

SBR1502

قیمت پایه61319

68,000

68,000

68,000

46,058

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

72,000

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

72,000

71,000

39,183

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

43,700

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

43,700

44,500

44,500

42,188

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

49,400

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,400

49,000

48,500

42,188

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,500

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

47,500

47,500

42,188

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,800

48,300

قیمت پایانی بازار آزاد

48,800

48,300

49,300

42,188

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

51,200

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,200

51,000

52,000

شازند  41312

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,700

47,200

امیرکبیر41312

قیمت پایانی بازار آزاد

47,700

47,200

48,000

42,188

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,500

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,500

48,000

46,406

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,000

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,000

53,000

47,327

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,100

53,300

قیمت پایانی بازار آزاد

54,100

53,300

54,600

49,928

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

56,600

56,100

قیمت پایانی بازار آزاد

56,600

56,100

58,100

37,495

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

39,700

39,500

قیمت پایانی بازار آزاد

39,700

39,500

39,800

37,495

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

42,000

42,000

قیمت پایانی بازار آزاد

42,000

42,000

42,000

37,495

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

38,500

38,400

قیمت پایانی بازار آزاد

38,500

38,400

38,700

37,495

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

38,700

38,600

قیمت پایانی بازار آزاد

38,700

38,600

38,900

64,997

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73,300

76,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,300

76,000

80,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 42394

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,500

48,500

شازند   42394

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,500

49,000

39,318

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

44,700

45,100

قیمت پایانی بازار آزاد

44,700

45,100

45,600

39,318

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

44,000

42,100

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

42,100

42,100

48,469

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

42,000

42,000

قیمت پایانی بازار آزاد

42,000

42,000

42,700

48,469

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

41,300

41,300

قیمت پایانی بازار آزاد

41,300

41,300

41,100

37,003

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

44,000

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

44,000

31,199

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

35,700

35,700

قیمت پایانی بازار آزاد

35,700

35,700

35,700

31,199

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

35,600

35,600

قیمت پایانی بازار آزاد

35,500

35,600

35,600

46,058

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

71,000

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

71,000

71,000

70,000

38,746

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,000

46,600

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

46,600

47,900

38,746

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,000

46,600

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

46,600

48,700

37,495

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

61,500

61,500

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

61,500

61,500

38,746

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,500

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,000

49,200

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

70,000

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

70,000

69,000

43,795

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

55,800

50,200

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

50,000

54,200

43,795

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

55,600

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,600

50,000

54,000

38,746

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

46,300

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,300

46,000

47,200