04 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 06 خرداد 1396 ساعت 17:57

قیمت مواد اولیه(2) 96/02/6

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/02/31  نرخ دلار 37429

 

 

96/02/31

96/03/01

96/03/02

96/03/03

96/03/06

دلار بازار آزاد

37,310

37,370

37,350

37,330

37,300

دلار مرکز مبادلات

32,440

32,440

32,443

32,570

32,442

SBR1712

قیمت پایه 57763

64,200

64,200

64,200

64,200

64,200

SBR1502

قیمت پایه61319

68,000

68,000

68,000

68,000

68,000

46,058

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

72,000

72,000

71,000

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

72,000

71,000

71,000

70,000

39,183

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

43,700

44,500

44,500

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

43,700

44,500

44,500

44,500

44,500

42,188

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

49,400

49,000

48,500

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

49,400

49,000

48,500

48,500

48,000

42,188

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,500

47,500

47,500

47,800

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

47,500

47,500

47,500

47,200

42,188

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,800

48,300

49,300

47,700

قیمت پایانی بازار آزاد

48,800

48,300

49,300

47,400

47,300

42,188

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

51,200

51,000

52,000

50,900

قیمت پایانی بازار آزاد

51,200

51,000

52,000

51,200

51,500

شازند  41312

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,700

47,200

48,000

46,900

امیرکبیر41312

قیمت پایانی بازار آزاد

47,700

47,200

48,000

47,000

46,700

42,188

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,500

48,500

48,000

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,500

48,000

47,500

47,200

46,406

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,000

53,000

53,000

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,000

53,000

53,000

53,000

47,327

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,100

53,300

54,600

52,800

قیمت پایانی بازار آزاد

54,100

53,300

54,600

52,800

52,300

49,928

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

56,600

56,100

58,100

55,000

قیمت پایانی بازار آزاد

56,600

56,100

58,100

55,700

55,600

37,495

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

39,700

39,500

39,800

39,300

قیمت پایانی بازار آزاد

39,700

39,500

39,800

39,300

39,100

37,495

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

42,000

42,000

42,000

42,000

قیمت پایانی بازار آزاد

42,000

42,000

42,000

42,000

41,500

37,495

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

38,500

38,400

38,700

38,300

قیمت پایانی بازار آزاد

38,500

38,400

38,700

38,300

38,100

37,495

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

38,700

38,600

38,900

38,400

قیمت پایانی بازار آزاد

38,700

38,600

38,900

38,400

38,200

64,997

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73,300

76,000

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,300

76,000

80,000

80,000

80,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 42394

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,500

48,500

49,000

48,500

شازند   42394

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,500

49,000

48,500

48,500

39,318

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

44,700

45,100

45,600

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,700

45,100

45,600

45,000

44,500

39,318

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

44,000

42,100

42,100

41,400

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

42,100

42,100

41,500

41,000

48,469

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

42,000

42,000

42,700

42,000

قیمت پایانی بازار آزاد

42,000

42,000

42,700

42,000

41,800

48,469

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

41,300

41,300

41,100

39,900

قیمت پایانی بازار آزاد

41,300

41,300

41,100

40,000

40,500

37,003

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

44,000

44,000

44,000

42,800

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

44,000

44,000

42,500

31,199

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

35,700

35,700

35,700

35,200

قیمت پایانی بازار آزاد

35,700

35,700

35,700

35,700

35,100

31,199

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

35,600

35,600

35,600

35,200

قیمت پایانی بازار آزاد

35,500

35,600

35,600

35,600

34,800

46,058

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

71,000

71,000

70,000

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

71,000

71,000

70,000

70,000

69,500

38,746

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,000

46,600

47,900

46,400

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

46,600

47,900

46,400

46,200

38,746

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,000

46,600

48,700

46,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

46,600

48,700

46,500

46,200

37,495

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

61,500

61,500

61,500

61,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

61,500

61,500

61,000

61,000

38,746

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,500

48,000

49,100

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,000

49,200

47,100

47,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

70,000

70,000

69,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

70,000

69,000

69,000

68,500

43,795

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

55,800

50,200

54,200

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

50,000

54,200

50,000

49,800

43,795

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

55,600

50,000

54,000

49,800

قیمت پایانی بازار آزاد

55,600

50,000

54,000

50,000

49,600

38,746

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

46,300

46,000

47,200

45,700

قیمت پایانی بازار آزاد

46,300

46,000

47,200

45,700

45,500