04 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 07 خرداد 1396 ساعت 10:22

قیمت مواد اولیه 96/03/07

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/02/31  نرخ دلار 37429

 

 

96/03/07

دلار بازار آزاد

37,330

دلار مرکز مبادلات

32,446

SBR1712

قیمت پایه 57763

64,200

SBR1502

قیمت پایه61319

68,000

46,058

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,183

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,188

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,188

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,188

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,188

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند  41312

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

امیرکبیر41312

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,188

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,406

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,327

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,928

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,495

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,100

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,495

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,495

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,100

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,495

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

64,997

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 42394

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,500

شازند   42394

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,318

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,318

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

48,469

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

48,469

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,003

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

31,199

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,100

قیمت پایانی بازار آزاد

 

31,199

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

34,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,058

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,746

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,746

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,495

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,746

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

43,795

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

43,795

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,746

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,500

قیمت پایانی بازار آزاد