04 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 08 خرداد 1396 ساعت 17:26

قیمت مواد اولیه(2) 96/03/08

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/03/07  نرخ دلار 37284

 

 

96/03/07

96/03/08

دلار بازار آزاد

37,280

37,330

دلار مرکز مبادلات

32,446

32,446

SBR1712

قیمت پایه 54440

60,500

60,500

SBR1502

قیمت پایه57982

64,400

64,400

47,194

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

70,000

38,938

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

44,500

41,803

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

48,600

قیمت پایانی بازار آزاد

48,600

48,600

41,803

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

47,300

قیمت پایانی بازار آزاد

47,200

47,200

41,803

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,300

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

47,200

47,200

41,803

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,500

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

50,500

شازند  40709

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

46,800

امیرکبیر40709

قیمت پایانی بازار آزاد

46,800

46,800

41,803

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

46,900

قیمت پایانی بازار آزاد

46,900

46,900

45,983

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

52,500

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

52,500

47,143

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,300

51,900

قیمت پایانی بازار آزاد

51,900

51,900

49,697

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,600

54,900

قیمت پایانی بازار آزاد

54,900

54,900

37,262

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,100

39,000

قیمت پایانی بازار آزاد

39,000

39,000

37,262

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,500

41,500

قیمت پایانی بازار آزاد

41,300

41,500

37,262

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,100

38,000

قیمت پایانی بازار آزاد

38,000

38,000

37,262

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,200

38,200

قیمت پایانی بازار آزاد

38,400

38,200

65,763

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 42089

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,500

48,300

شازند   41153

قیمت پایانی بازار آزاد

48,300

48,300

38,944

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

45,200

قیمت پایانی بازار آزاد

45,200

45,200

38,944

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,000

45,100

قیمت پایانی بازار آزاد

45,100

45,100

38,284

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,800

41,800

قیمت پایانی بازار آزاد

41,800

41,800

38,284

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,500

40,000

قیمت پایانی بازار آزاد

40,000

40,000

36,955

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,500

42,600

قیمت پایانی بازار آزاد

42,600

42,600

31,167

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,100

35,000

قیمت پایانی بازار آزاد

35,000

35,000

31,167

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

34,800

34,800

قیمت پایانی بازار آزاد

34,800

34,800

47,194

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,500

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,500

69,000

38,242

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

46,200

قیمت پایانی بازار آزاد

46,200

46,200

38,242

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

46,200

قیمت پایانی بازار آزاد

46,200

46,200

37,262

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

60,000

38,242

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

47,200

47,200

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

68,500

قیمت پایانی بازار آزاد

68,500

68,500

43,271

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

49,300

43,271

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,800

49,100

قیمت پایانی بازار آزاد

49,100

49,100

38,242

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,500

45,500

قیمت پایانی بازار آزاد

45,500

45,500