05 ارديبهشت 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 10:32

قیمت مواد اولیه 96/03/09

 

 

96/03/07

96/03/08

96/03/09

دلار بازار آزاد

37,280

37,330

37,310

دلار مرکز مبادلات

32,446

32,446

32,449

SBR1712

قیمت پایه 54440

60,500

60,500

60,500

SBR1502

قیمت پایه57982

64,400

64,400

64,400

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

70,000

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

70,000

 

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

44,500

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

44,500

 

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

48,600

48,600

قیمت پایانی بازار آزاد

48,600

48,600

 

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

47,300

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

47,200

47,200

 

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,300

47,200

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

47,200

47,200

 

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,500

50,500

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

50,500

 

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

46,800

46,800

قیمت پایانی بازار آزاد

46,800

46,800

 

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

46,900

46,900

قیمت پایانی بازار آزاد

46,900

46,900

 

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

52,500

52,500

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

52,500

 

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,300

51,900

51,900

قیمت پایانی بازار آزاد

51,900

51,900

 

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,600

54,900

54,900

قیمت پایانی بازار آزاد

54,900

54,900

 

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,100

39,000

39,000

قیمت پایانی بازار آزاد

39,000

39,000

 

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,500

41,500

41,500

قیمت پایانی بازار آزاد

41,300

41,500

 

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,100

38,000

38,000

قیمت پایانی بازار آزاد

38,000

38,000

 

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,200

38,200

38,200

قیمت پایانی بازار آزاد

38,400

38,200

 

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

 

 

 

 

 

 

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,500

48,300

48,300

قیمت پایانی بازار آزاد

48,300

48,300

 

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

45,200

45,200

قیمت پایانی بازار آزاد

45,200

45,200

 

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,000

45,100

45,100

قیمت پایانی بازار آزاد

45,100

45,100

 

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,800

41,800

41,800

قیمت پایانی بازار آزاد

41,800

41,800

 

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,500

40,000

40,000

قیمت پایانی بازار آزاد

40,000

40,000

 

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,500

42,600

42,600

قیمت پایانی بازار آزاد

42,600

42,600

 

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,100

35,000

35,000

قیمت پایانی بازار آزاد

35,000

35,000

 

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

34,800

34,800

34,800

قیمت پایانی بازار آزاد

34,800

34,800

 

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,500

69,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,500

69,000

 

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

46,200

46,200

قیمت پایانی بازار آزاد

46,200

46,200

 

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

46,200

46,200

قیمت پایانی بازار آزاد

46,200

46,200

 

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

60,000

 

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

47,200

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

47,200

47,200

 

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

68,500

68,500

قیمت پایانی بازار آزاد

68,500

68,500

 

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

49,300

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

49,300

 

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,800

49,100

49,100

قیمت پایانی بازار آزاد

49,100

49,100

 

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,500

45,500

45,500

قیمت پایانی بازار آزاد

45,500

45,500