30 فروردين 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 17 خرداد 1396 ساعت 16:37

قیمت مواد اولیه 96/03/17

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/03/07  نرخ دلار 37284

 

 

96/03/17

دلار بازار آزاد

37,280

دلار مرکز مبادلات

32,449

SBR1712

قیمت پایه 54440

60,500

SBR1502

قیمت پایه57982

64,400

47,194

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,938

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,803

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,803

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,803

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,400

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,803

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند  40709

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,800

امیرکبیر40709

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,803

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,983

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,143

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,697

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,100

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,262

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,262

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,262

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,262

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

65,763

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 42089

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,200

شازند   41153

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,944

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,944

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,284

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,284

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,900

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,955

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

31,167

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,400

قیمت پایانی بازار آزاد

 

31,167

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,900

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,194

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,242

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,242

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,262

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,242

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

43,271

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

43,271

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,242

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

قیمت پایانی بازار آزاد