04 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 20 خرداد 1396 ساعت 20:13

قیمت مواد اولیه(2) 96/03/20

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/03/07  نرخ دلار 37284

 

 

96/03/17

96/03/20

دلار بازار آزاد

37,280

37,300

دلار مرکز مبادلات

32,449

32,454

SBR1712

قیمت پایه 54440

60,500

60,500

SBR1502

قیمت پایه57982

64,400

64,400

47,194

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

70,000

38,938

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,700

43,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

43,500

41,803

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,000

41,803

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

46,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,000

41,803

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,400

46,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,500

41,803

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,200

51,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

51,200

شازند  40709

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,800

47,300

امیرکبیر40709

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,500

41,803

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,000

45,983

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,500

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

54,000

47,143

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

50,800

49,697

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,100

55,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

54,800

37,262

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,200

39,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,000

37,262

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,500

41,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,500

37,262

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,200

38,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,000

37,262

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,500

38,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,300

65,763

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

80,000

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 42089

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,200

48,300

شازند   41153

قیمت پایانی بازار آزاد

 

48,000

38,944

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

43,300

38,944

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,000

41,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

40,700

38,284

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,500

42,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,500

38,284

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,900

39,900

قیمت پایانی بازار آزاد

 

40,200

36,955

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,600

43,100

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,600

31,167

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,400

35,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

35,600

31,167

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,900

35,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

35,400

47,194

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,500

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

69,000

38,242

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,700

38,242

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,500

45,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,400

37,262

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

60,000

38,242

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,500

46,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,500

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

68,000

43,271

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,200

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,200

43,271

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,000

38,242

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

46,400

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,000