04 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 21 خرداد 1396 ساعت 17:56

قیمت مواد اولیه(2) 96/03/21

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/03/21  نرخ دلار 37265

 

 

96/03/21

دلار بازار آزاد

37,340

دلار مرکز مبادلات

32,458

SBR1712

قیمت پایه 47332

52,000

SBR1502

قیمت پایه50872

56,000

47,639

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

38,031

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,500

قیمت پایانی بازار آزاد

43,000

41,339

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

41,339

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,500

41,339

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,500

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

41,339

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,200

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

شازند  39113

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,500

امیرکبیر39113

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

41,339

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

45,473

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

46,523

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,800

قیمت پایانی بازار آزاد

50,600

49,448

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,800

قیمت پایانی بازار آزاد

55,000

36,393

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,000

قیمت پایانی بازار آزاد

38,500

36,393

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,500

قیمت پایانی بازار آزاد

41,000

36,393

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,000

قیمت پایانی بازار آزاد

37,500

36,393

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,300

قیمت پایانی بازار آزاد

37,800

64,305

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

78,500

 

 

 

 

 

امیرکبیر 41377

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

شازند   40690

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

38,353

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,300

قیمت پایانی بازار آزاد

43,400

38,353

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,700

قیمت پایانی بازار آزاد

40,700

37,336

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,500

قیمت پایانی بازار آزاد

41,000

37,336

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,200

قیمت پایانی بازار آزاد

40,000

36,936

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,600

قیمت پایانی بازار آزاد

42,500

31,328

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,600

قیمت پایانی بازار آزاد

35,600

31,328

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,400

قیمت پایانی بازار آزاد

35,400

47,639

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

37,691

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

46,400

37,691

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,400

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

36,393

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,000

37,691

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,500

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

42,718

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

48,700

42,718

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

37,691

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,500