02 خرداد 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 28 خرداد 1396 ساعت 10:21

قیمت مواد اولیه 96/03/28

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/03/21  نرخ دلار 37265

 

 

96/03/28

دلار بازار آزاد

37,370

دلار مرکز مبادلات

32,469

SBR1712

قیمت پایه 47332

52,000

SBR1502

قیمت پایه50872

56,000

47,639

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,031

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,339

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,339

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,339

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,339

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند  39113

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

امیرکبیر39113

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,339

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,473

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,523

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,448

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,393

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,393

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,393

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,393

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

64,305

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 41377

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,400

شازند   40690

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,353

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,353

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,336

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,336

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,400

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,936

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

31,328

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

31,328

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,400

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,639

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,691

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,691

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,393

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,691

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,718

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,718

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,691

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,800

قیمت پایانی بازار آزاد