02 خرداد 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 28 خرداد 1396 ساعت 18:17

قیمت مواد اولیه(2) 96/03/28

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/03/28  نرخ دلار 37253

 

 

96/03/28

دلار بازار آزاد

37,470

دلار مرکز مبادلات

32,469

SBR1712

قیمت پایه 45547

50,100

SBR1502

قیمت پایه49086

54,000

48,655

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,500

قیمت پایانی بازار آزاد

71,500

38,092

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,800

قیمت پایانی بازار آزاد

42,800

41,016

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

41,016

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

41,016

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

41,016

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,800

قیمت پایانی بازار آزاد

48,800

شازند  39198

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

امیرکبیر39198

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

41,016

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

45,118

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

46,657

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

49,618

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,500

قیمت پایانی بازار آزاد

54,500

36,452

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,800

قیمت پایانی بازار آزاد

38,800

36,452

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,000

قیمت پایانی بازار آزاد

41,000

36,452

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,000

قیمت پایانی بازار آزاد

38,000

36,452

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,300

قیمت پایانی بازار آزاد

38,300

67,845

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

79,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر 41204

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,400

شازند   40518

قیمت پایانی بازار آزاد

47,400

38,253

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,600

قیمت پایانی بازار آزاد

42,600

38,253

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,000

قیمت پایانی بازار آزاد

41,000

37,359

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,600

قیمت پایانی بازار آزاد

41,600

37,359

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,400

قیمت پایانی بازار آزاد

39,400

36,397

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,800

قیمت پایانی بازار آزاد

42,800

31,318

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,500

قیمت پایانی بازار آزاد

35,500

31,318

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,400

قیمت پایانی بازار آزاد

35,400

48,655

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

37,679

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,800

قیمت پایانی بازار آزاد

47,800

37,679

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

36,452

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

37,679

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

42,704

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

49,200

42,704

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

37,679

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,800

قیمت پایانی بازار آزاد

46,800