02 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 31 تیر 1396 ساعت 17:19

قیمت مواد اولیه(2) 96/04/31

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/04/25     نرخ دلار37730

 

 

96/04/25

96/04/26

96/04/27

96/04/28

96/04/31

دلار بازار آزاد

37,760

37,730

37,730

37,780

37,680

دلار مرکز مبادلات

32,624

32,624

32,638

32,649

32,649

SBR1712

قیمت پایه 47726

52,000

52,400

52,500

52,500

52,500

SBR1502

قیمت پایه51167

55,500

56,200

56,300

56,500

56,500

49,848

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,500

70,500

70,500

70,500

70,500

قیمت پایانی بازار آزاد

70,500

70,500

70,500

70,500

70,500

37,700

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,000

41,800

41,800

41,800

41,800

قیمت پایانی بازار آزاد

41,800

41,800

41,800

41,800

41,800

41,183

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

45,000

45,000

45,000

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

45,000

45,000

46,000

46,000

41,183

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,900

44,900

44,900

45,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,900

44,900

44,900

45,500

45,200

41,183

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,400

44,900

45,300

45,300

45,700

قیمت پایانی بازار آزاد

44,900

45,300

45,300

45,700

46,000

41,183

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,400

48,200

48,200

48,200

48,200

قیمت پایانی بازار آزاد

48,200

48,200

48,200

48,200

48,300

شازند  37978

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,700

43,700

43,700

43,700

44,100

امیرکبیر39153

قیمت پایانی بازار آزاد

43,700

43,700

43,700

44,100

44,500

41,183

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,800

43,800

43,800

43,800

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

43,800

43,800

43,800

45,000

43,700

45,301

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,500

48,500

48,500

48,500

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,500

48,500

48,000

48,000

48,915

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,700

52,800

52,400

52,400

52,400

قیمت پایانی بازار آزاد

52,800

52,400

52,400

52,400

53,000

50,631

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,300

56,500

56,500

56,500

55,200

قیمت پایانی بازار آزاد

56,500

56,500

56,500

55,200

55,400

36,076

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,000

42,000

42,700

42,700

41,500

قیمت پایانی بازار آزاد

42,000

42,700

42,700

41,500

40,500

36,076

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,000

43,500

43,500

43,500

43,000

قیمت پایانی بازار آزاد

43,000

44,000

43,500

43,000

42,500

36,076

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,000

41,000

41,000

41,000

40,200

قیمت پایانی بازار آزاد

41,000

41,700

41,000

40,200

30,500

36,076

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,500

40,500

41,200

41,200

40,000

قیمت پایانی بازار آزاد

40,500

41,200

41,200

40,000

30,300

70,156

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

85,000

84,700

84,700

84,700

84,700

قیمت پایانی بازار آزاد

84,700

84,700

84,700

84,700

81,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 41884

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

46,800

46,800

46,800

46,800

شازند   40911

قیمت پایانی بازار آزاد

46,800

46,800

46,800

46,700

46,800

38,411

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,000

43,700

43,700

43,700

43,800

قیمت پایانی بازار آزاد

43,700

43,700

43,700

43,800

43,500

38,411

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,500

41,000

40,700

40,700

40,800

قیمت پایانی بازار آزاد

41,000

40,700

40,700

40,800

40,700

37,667

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

44,600

44,600

44,600

44,800

قیمت پایانی بازار آزاد

44,600

44,600

44,600

44,800

44,500

37,667

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,600

40,900

40,800

40,800

41,000

قیمت پایانی بازار آزاد

40,900

40,800

40,800

41,000

40,500

36,345

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,400

42,500

42,400

42,400

42,400

قیمت پایانی بازار آزاد

42,500

42,400

42,400

42,400

42,400

32,167

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,000

35,800

35,800

35,800

35,800

قیمت پایانی بازار آزاد

35,800

35,800

35,800

35,800

35,800

32,167

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,100

35,800

35,800

35,800

35,800

قیمت پایانی بازار آزاد

35,800

35,800

35,800

35,800

35,800

49,848

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

69,000

69,000

69,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

69,000

69,000

69,000

69,000

37,624

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

45,000

45,400

45,400

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

45,400

45,400

45,000

44,500

37,624

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,300

45,700

45,600

45,600

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

45,700

45,600

45,600

44,500

44,000

36,076

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

62,500

62,500

62,500

62,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

62,500

62,500

62,000

61,500

37,624

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,300

46,700

46,600

46,600

45,700

قیمت پایانی بازار آزاد

46,700

46,600

46,600

45,700

45,300

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

68,500

68,500

68,500

68,500

قیمت پایانی بازار آزاد

68,500

68,500

68,500

68,500

68,500

42,714

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,700

49,700

49,700

49,700

49,700

قیمت پایانی بازار آزاد

49,700

49,700

49,700

49,700

45,500

42,714

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

49,500

49,500

49,500

49,500

قیمت پایانی بازار آزاد

49,500

49,500

49,500

49,500

45,200

37,624

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,300

44,300

45,000

45,000

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

45,300

45,000

45,000

44,500

44,000