04 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 01 مرداد 1396 ساعت 09:27

قیمت مواد اولیه 96/05/01

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/04/25     نرخ دلار37730

 

 

96/05/01

دلار بازار آزاد

37,700

دلار مرکز مبادلات

32,670

SBR1712

قیمت پایه 47726

52,500

SBR1502

قیمت پایه51167

56,500

49,848

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,700

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,183

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,183

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,183

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,183

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند  37978

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

امیرکبیر39153

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,183

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,301

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

48,915

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

50,631

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,400

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,076

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,076

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,076

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

30,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,076

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,400

قیمت پایانی بازار آزاد

 

70,156

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 41884

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,800

شازند   40911

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,411

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,411

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,667

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,667

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,345

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,400

قیمت پایانی بازار آزاد

 

32,167

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

32,167

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,848

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,624

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,624

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,076

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,624

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,714

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,400

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,714

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,624

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,800

قیمت پایانی بازار آزاد