26 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 04 مرداد 1396 ساعت 16:53

قیمت مواد اولیه(2) 96/05/04

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/05/01     نرخ دلار37671

 

 

96/05/01

96/05/02

96/05/03

96/05/04

دلار بازار آزاد

37,660

37,670

37,810

38,010

دلار مرکز مبادلات

32,670

32,670

32,678

32,693

SBR1712

قیمت پایه47652

52,500

52,400

52,500

52,500

SBR1502

قیمت پایه51087

56,500

56,500

56,500

56,500

49,770

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,500

70,500

70,000

69,500

قیمت پایانی بازار آزاد

70,500

70,000

70,000

67,500

37,697

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,800

41,800

41,800

41,500

قیمت پایانی بازار آزاد

41,800

41,800

41,500

41,500

41,521

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

46,000

48,500

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

48,500

48,500

46,500

41,521

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,200

45,200

45,400

45,400

قیمت پایانی بازار آزاد

45,200

45,400

45,400

45,200

41,521

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

47,500

47,300

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,800

47,300

47,000

46,500

41,521

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,300

49,200

50,000

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,300

50,000

50,000

49,500

شازند  37972

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

44,800

43,700

43,600

امیرکبیر39146

قیمت پایانی بازار آزاد

44,800

43,700

43,600

43,800

41,521

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,700

44,700

45,000

43,200

قیمت پایانی بازار آزاد

43,700

45,000

43,200

43,500

45,673

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

48,000

48,500

48,200

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

48,500

48,200

48,200

49,291

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

53,300

53,300

53,700

قیمت پایانی بازار آزاد

53,300

53,300

53,700

53,700

51,266

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,400

56,100

56,400

57,800

قیمت پایانی بازار آزاد

56,100

56,400

57,800

57,700

36,074

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,500

41,000

41,200

40,900

قیمت پایانی بازار آزاد

40,500

41,200

41,900

41,000

36,074

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,500

53,000

43,000

43,000

قیمت پایانی بازار آزاد

42,500

53,000

43,000

43,000

36,074

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

30,700

40,200

40,200

40,300

قیمت پایانی بازار آزاد

30,700

40,400

40,200

40,300

36,074

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,400

39,600

39,800

40,200

قیمت پایانی بازار آزاد

39,400

39,800

40,100

40,000

72,722

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,700

82,700

82,000

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

84,000

82,000

82,000

82,000

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 42150

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,800

46,800

46,700

46,800

شازند   40847

قیمت پایانی بازار آزاد

46,800

46,700

46,800

46,800

38,404

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,500

43,500

43,300

43,300

قیمت پایانی بازار آزاد

43,500

43,300

43,300

43,200

38,404

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,700

40,700

40,800

40,800

قیمت پایانی بازار آزاد

40,700

40,800

40,800

40,800

37,841

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

44,500

45,000

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

45,000

45,000

44,000

37,841

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,500

40,700

41,400

40,900

قیمت پایانی بازار آزاد

40,500

41,400

40,900

40,800

36,667

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,400

42,400

43,000

43,000

قیمت پایانی بازار آزاد

42,400

43,000

43,000

43,000

32,116

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,800

35,800

35,500

35,500

قیمت پایانی بازار آزاد

35,800

35,500

35,500

35,600

32,116

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,800

35,800

35,500

35,500

قیمت پایانی بازار آزاد

35,800

35,500

35,500

35,600

49,770

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

69,000

68,500

68,500

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

68,500

68,500

65,500

37,565

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

44,500

44,000

43,700

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

44,000

43,700

43,100

37,565

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,000

43,600

43,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

43,600

43,000

43,000

36,074

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,500

61,500

61,500

62,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

61,500

62,000

62,000

37,565

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,300

45,300

45,000

44,300

قیمت پایانی بازار آزاد

45,300

45,000

44,500

44,200

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

68,500

68,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,500

68,000

68,000

65,000

42,647

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,400

49,100

48,700

48,700

قیمت پایانی بازار آزاد

45,400

48,700

48,700

48,500

42,647

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,200

48,900

48,500

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

45,200

48,500

48,500

48,200

37,565

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,800

43,800

43,400

43,000

قیمت پایانی بازار آزاد

43,800

43,400

43,000

42,500