28 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 08 مرداد 1396 ساعت 09:25

قیمت مواد اولیه 96/05/08

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/05/01     نرخ دلار37671

 

 

96/05/08

دلار بازار آزاد

38,080

دلار مرکز مبادلات

32,720

SBR1712

قیمت پایه47652

52,500

SBR1502

قیمت پایه51087

56,500

49,770

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,697

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,521

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,521

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,521

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,521

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند  37972

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

امیرکبیر39146

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,521

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,673

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,291

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

51,266

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,074

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,100

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,074

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,074

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,074

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

72,722

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 42150

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,800

شازند   40847

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,404

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,404

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,841

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,841

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,900

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,667

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

32,116

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

32,116

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,770

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,565

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,565

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,074

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,565

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,100

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,647

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,400

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,647

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,565

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,000

قیمت پایانی بازار آزاد