28 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 11 مرداد 1396 ساعت 17:22

قیمت مواد اولیه(2) 96/05/11

 

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/05/08     نرخ دلار37745

 

 

96/05/08

96/05/09

96/05/10

96/05/11

دلار بازار آزاد

38,110

38,035

38,170

38,270

دلار مرکز مبادلات

32,720

32,720

32,735

32,745

SBR1712

قیمت پایه46504

52,500

51,100

51,100

51,200

SBR1502

قیمت پایه49982

56,500

54,900

54,900

55,000

50,058

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,000

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

67,000

67,000

68,500

38,165

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,500

42,300

42,300

42,500

قیمت پایانی بازار آزاد

42,300

42,300

42,500

43,200

42,140

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,500

46,500

46,500

46,300

قیمت پایانی بازار آزاد

46,500

46,500

46,300

46,300

42,140

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,200

46,000

46,000

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

46,000

46,000

45,500

42,140

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,600

47,500

47,500

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

47,500

47,000

46,700

42,140

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,700

50,900

50,900

50,300

قیمت پایانی بازار آزاد

50,900

50,900

50,300

50,000

شازند  39420

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,500

44,500

44,200

امیرکبیر39420

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

44,500

44,200

44,000

42,140

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,000

43,800

43,800

43,800

قیمت پایانی بازار آزاد

43,800

43,800

43,800

43,200

45,673

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,500

51,000

51,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

51,000

51,000

50,200

49,010

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

54,000

53,500

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

53,500

53,300

50,990

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,800

57,500

57,500

57,200

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

57,500

57,200

58,600

36,521

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,100

42,300

42,300

43,500

قیمت پایانی بازار آزاد

42,300

42,300

43,500

44,200

36,521

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,000

44,000

44,000

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

45,000

45,000

36,521

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,500

41,500

41,500

42,500

قیمت پایانی بازار آزاد

41,500

41,500

42,500

43,000

36,521

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,000

40,800

40,800

42,000

قیمت پایانی بازار آزاد

40,800

40,800

42,000

42,500

74,308

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

81,600

81,600

81,800

قیمت پایانی بازار آزاد

81,600

81,600

81,800

81,800

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر42232

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,800

46,900

46,800

46,900

شازند  40927

قیمت پایانی بازار آزاد

46,900

46,800

46,900

46,900

38,668

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,000

43,200

43,200

43,200

قیمت پایانی بازار آزاد

43,200

43,200

43,200

43,300

38,668

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,800

41,300

41,300

43,000

قیمت پایانی بازار آزاد

41,300

41,300

43,000

43,600

38,032

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

46,700

46,700

43,500

قیمت پایانی بازار آزاد

46,700

46,700

43,500

43,500

38,032

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,900

42,200

42,200

42,200

قیمت پایانی بازار آزاد

42,200

42,200

42,200

41,800

37,704

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,000

44,000

44,000

44,200

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

44,200

45,000

32,179

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,600

35,950

35,950

35,950

قیمت پایانی بازار آزاد

35,950

35,950

35,950

36,100

32,179

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

35,600

35,900

35,900

35,900

قیمت پایانی بازار آزاد

35,900

35,900

35,900

36,100

50,058

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,500

65,500

65,500

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

65,500

65,500

65,000

67,500

37,639

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,800

44,800

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,800

44,800

44,500

44,200

37,639

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,600

44,300

44,300

44,300

قیمت پایانی بازار آزاد

44,300

44,300

44,300

44,000

36,521

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,000

63,000

63,000

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

63,000

63,000

64,000

65,000

37,629

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,100

45,000

45,000

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

45,000

45,000

44,700

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

67,000

42,730

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,400

48,400

48,400

49,400

قیمت پایانی بازار آزاد

48,400

48,400

49,400

49,400

42,730

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,200

48,200

48,200

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

48,200

48,200

49,200

49,200

37,639

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,000

43,800

43,800

43,500

قیمت پایانی بازار آزاد

43,800

43,800

43,500

43,200