28 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 15 مرداد 1396 ساعت 10:11

قیمت مواد اولیه 96/05/15

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/05/08     نرخ دلار37745

 

 

96/05/15

دلار بازار آزاد

38,360

دلار مرکز مبادلات

32,786

SBR1712

قیمت پایه46504

51,200

SBR1502

قیمت پایه49982

55,000

50,058

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,165

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,140

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,140

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,140

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,140

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند  39420

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

امیرکبیر39420

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,140

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,673

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,010

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

50,990

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,521

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,521

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,521

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,521

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

74,308

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر42232

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,900

شازند  40927

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,668

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,668

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,032

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,032

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,704

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

32,179

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

36,100

قیمت پایانی بازار آزاد

 

32,179

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

36,100

قیمت پایانی بازار آزاد

 

50,058

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,639

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,639

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

36,521

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,629

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,730

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,400

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,730

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,639

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,200

قیمت پایانی بازار آزاد