چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 18 مرداد 1396 ساعت 18:04

قیمت مواد اولیه(2) 96/05/18

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/05/15     نرخ دلار38028

 

 

96/05/15

96/05/16

96/05/17

96/05/18

دلار بازار آزاد

38,360

38,180

38,110

38,090

دلار مرکز مبادلات

32,786

32,786

32,786

32,811

SBR1712

قیمت پایه46852

51,200

51,500

51,500

51,500

SBR1502

قیمت پایه50357

55,000

55,400

55,500

55,500

51,800

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,500

70,000

70,000

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

70,000

70,000

66,500

38,734

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,200

44,000

43,600

43,600

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

43,600

43,600

43,600

42,772

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,300

46,300

46,200

46,200

قیمت پایانی بازار آزاد

46,300

46,200

46,200

47,400

42,772

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,500

45,600

46,000

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,600

46,000

46,000

46,000

42,772

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

46,400

47,300

47,300

قیمت پایانی بازار آزاد

46,400

47,300

47,300

46,700

42,772

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

49,400

49,500

49,500

قیمت پایانی بازار آزاد

49,400

49,500

49,500

49,500

شازند  39625

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,300

44,400

44,400

امیرکبیر39625

قیمت پایانی بازار آزاد

44,300

44,400

44,400

44,000

42,772

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,300

43,300

43,200

43,200

قیمت پایانی بازار آزاد

43,300

43,200

43,200

43,200

47,050

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,200

50,200

50,200

50,200

قیمت پایانی بازار آزاد

50,200

50,200

50,200

50,200

49,073

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,300

54,300

54,800

54,800

قیمت پایانی بازار آزاد

54,300

54,800

54,800

54,000

51,372

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,600

59,100

60,500

60,500

قیمت پایانی بازار آزاد

59,100

60,500

60,500

60,500

37,066

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,200

44,500

47,100

47,100

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

47,100

47,100

45,300

37,066

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

45,500

48,000

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

48,000

48,000

45,000

37,066

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,000

43,500

45,800

45,800

قیمت پایانی بازار آزاد

43,300

45,800

45,800

44,000

37,066

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,500

43,000

45,600

45,600

قیمت پایانی بازار آزاد

42,800

45,600

45,600

43,800

74,657

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,800

81,800

81,900

81,900

قیمت پایانی بازار آزاد

81,800

81,900

81,900

81,900

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر42612

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,900

47,400

47,500

47,500

شازند  41153

قیمت پایانی بازار آزاد

47,400

47,500

47,500

47,500

38,985

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,300

43,500

43,600

43,600

قیمت پایانی بازار آزاد

43,500

43,600

43,600

44,000

38,985

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,600

43,500

43,600

43,600

قیمت پایانی بازار آزاد

43,500

43,600

43,600

44,500

38,425

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,500

43,500

44,100

44,100

قیمت پایانی بازار آزاد

43,500

44,100

44,100

44,100

38,425

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,800

42,000

42,200

42,200

قیمت پایانی بازار آزاد

42,000

42,200

42,200

41,700

38,623

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

45,000

45,100

45,100

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

45,100

45,100

45,100

32,511

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

36,100

36,100

36,700

36,700

قیمت پایانی بازار آزاد

36,100

36,700

36,700

36,500

32,511

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

36,100

36,100

36,700

36,700

قیمت پایانی بازار آزاد

36,100

36,700

36,700

36,500

50,051

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

68,500

68,600

68,600

قیمت پایانی بازار آزاد

68,500

68,600

68,600

64,000

38,102

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,200

44,000

45,300

45,300

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

45,300

45,300

45,000

38,102

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

43,800

44,600

44,600

قیمت پایانی بازار آزاد

43,800

44,600

44,600

44,700

37,066

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

67,000

67,000

65,000

38,102

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,700

44,500

45,200

45,200

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

45,200

45,200

45,300

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

68,000

68,100

68,100

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

68,100

68,100

63,500

43,231

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,400

49,400

49,300

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد

49,400

49,300

49,300

49,200

43,231

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,200

49,200

49,100

49,100

قیمت پایانی بازار آزاد

49,200

49,100

49,100

49,000

38,102

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,200

43,000

44,000

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

43,000

44,000

44,000

43,800