27 مرداد 1397
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 28 مرداد 1396 ساعت 17:10

قیمت مواد اولیه(2) 96/05/28

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/05/22     نرخ دلار38015

 

 

96/05/22

96/05/23

96/05/24

96/05/25

96/05/28

دلار بازار آزاد

38,060

38,100

38,160

38,210

38,210

دلار مرکز مبادلات

32,844

32,844

32,859

32,884

32,881

SBR1712

قیمت پایه46852

51,500

50,300

50,500

50,500

50,500

SBR1502

قیمت پایه50357

55,500

54,200

54,500

54,500

54,500

50,608

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

69,000

66,000

66,000

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

66,000

66,000

66,500

67,000

38,966

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,600

43,600

43,500

43,500

43,700

قیمت پایانی بازار آزاد

43,600

43,500

43,500

43,700

43,700

43,029

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,400

47,400

47,400

47,400

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,400

47,400

47,400

47,500

47,500

43,029

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

46,000

45,700

45,700

45,700

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

45,700

45,700

45,700

46,000

43,029

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

46,600

46,600

46,600

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

46,600

46,600

46,600

46,700

46,700

43,029

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

48,800

48,800

48,800

48,800

قیمت پایانی بازار آزاد

48,800

48,800

48,800

48,800

48,700

شازند  38335

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

43,900

44,000

44,000

43,800

امیرکبیر39521

قیمت پایانی بازار آزاد

43,900

44,000

44,000

43,800

44,100

43,029

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,200

43,200

45,500

45,500

45,500

قیمت پایانی بازار آزاد

43,200

45,500

45,500

45,500

45,500

47,332

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,200

50,200

48,500

48,500

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

50,200

48,500

48,500

48,500

48,500

49,247

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

55,000

55,000

54,400

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

55,000

55,000

54,400

54,000

52,266

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

60,000

59,400

59,400

59,300

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

59,400

59,400

59,300

59,400

37,288

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,300

44,100

42,500

42,500

42,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,100

42,500

42,500

42,500

42,400

37,288

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,800

45,000

44,000

44,000

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,200

44,000

44,000

44,000

44,000

37,288

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

43,000

41,500

41,500

41,500

قیمت پایانی بازار آزاد

43,000

41,500

41,500

41,500

41,400

37,288

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,700

42,600

41,000

41,000

41,000

قیمت پایانی بازار آزاد

42,600

41,000

41,000

41,000

41,000

75,463

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,900

81,900

81,900

81,900

83,700

قیمت پایانی بازار آزاد

81,900

81,900

81,900

83,700

83,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر42977

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

47,800

48,000

48,000

48,000

شازند  41626

قیمت پایانی بازار آزاد

47,700

48,000

48,000

48,000

48,000

38,909

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,000

44,000

44,000

44,200

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

44,000

44,200

44,100

38,909

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

44,000

44,000

44,000

43,900

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

44,000

43,900

44,600

38,584

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,100

44,100

42,600

42,600

42,600

قیمت پایانی بازار آزاد

44,100

42,600

42,600

42,600

42,600

38,584

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,700

41,700

41,500

41,500

42,000

قیمت پایانی بازار آزاد

41,700

41,500

41,500

42,000

42,000

38,149

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,100

48,000

48,200

48,200

48,300

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

48,200

48,200

48,300

47,600

32,500

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

36,500

36,500

36,500

36,500

36,700

قیمت پایانی بازار آزاد

36,500

36,500

36,500

36,700

36,700

32,500

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

36,500

36,500

36,500

36,500

36,700

قیمت پایانی بازار آزاد

36,500

36,500

36,500

36,700

36,700

50,608

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

67,500

64,000

64,000

64,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

64,000

64,000

64,500

65,000

38,088

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

44,600

44,500

44,500

44,700

قیمت پایانی بازار آزاد

44,600

44,500

44,500

44,700

44,500

38,088

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,700

44,600

44,300

44,300

44,700

قیمت پایانی بازار آزاد

44,600

44,300

44,300

44,700

44,500

37,288

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

64,000

62,500

62,500

62,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

62,500

62,500

62,500

62,500

38,088

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,300

45,200

45,000

45,000

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,200

45,000

45,000

44,500

44,800

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,500

67,000

63,500

63,500

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

63,500

63,500

64,000

64,500

43,217

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,200

49,200

48,800

48,800

48,800

قیمت پایانی بازار آزاد

49,200

48,800

48,800

48,800

49,200

43,217

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

49,000

48,600

48,600

48,600

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

48,600

48,600

48,600

49,000

38,088

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,800

44,000

44,000

44,000

44,200

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

44,000

44,200

44,000