28 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 29 مرداد 1396 ساعت 09:01

قیمت مواد اولیه 96/05/29

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/05/22     نرخ دلار38015

 

 

96/05/29

دلار بازار آزاد

38,139

دلار مرکز مبادلات

32,954

SBR1712

قیمت پایه46852

50,500

SBR1502

قیمت پایه50357

54,500

50,608

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,966

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

43,029

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

43,029

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

43,029

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

43,029

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند  38335

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,100

امیرکبیر39521

قیمت پایانی بازار آزاد

 

43,029

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,332

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

49,247

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,266

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,400

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,288

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,400

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,288

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,288

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,400

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,288

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

75,463

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر42977

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

شازند  41626

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,909

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,100

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,909

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,584

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,584

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,149

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

32,500

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

36,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

32,500

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

36,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

50,608

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,088

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,088

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,288

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,088

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

43,217

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

43,217

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

38,088

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد