27 تیر 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 30 مرداد 1396 ساعت 15:23

قیمت مواد اولیه(2) 96/05/30

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/05/29     نرخ دلار38075

 

 

96/05/29

96/05/30

دلار بازار آزاد

38,280

38,270

دلار مرکز مبادلات

32,954

32,954

SBR1712

قیمت پایه46852

53,750

53,750

SBR1502

قیمت پایه50357

57,600

57,600

50,687

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

66,500

39,179

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,700

43,700

قیمت پایانی بازار آزاد

43,700

44,000

43,368

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

47,500

43,368

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

46,000

43,368

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

46,700

46,700

43,368

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,700

48,700

قیمت پایانی بازار آزاد

48,700

48,900

شازند  39620

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,100

44,100

امیرکبیر39620

قیمت پایانی بازار آزاد

44,100

44,000

43,368

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,500

45,500

قیمت پایانی بازار آزاد

45,500

45,500

47,705

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,500

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

46,800

49,324

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,700

52,538

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,400

59,400

قیمت پایانی بازار آزاد

59,400

58,750

37,492

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,400

42,400

قیمت پایانی بازار آزاد

42,400

42,400

37,492

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

37,492

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,400

41,400

قیمت پایانی بازار آزاد

41,400

41,400

37,492

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,000

41,000

قیمت پایانی بازار آزاد

41,000

41,000

75,582

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,700

83,700

قیمت پایانی بازار آزاد

83,700

83,500

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر43045

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

48,000

شازند  41692

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

48,000

39,187

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,100

44,100

قیمت پایانی بازار آزاد

44,100

44,000

39,187

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,600

44,600

قیمت پایانی بازار آزاد

44,600

47,000

39,033

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,600

42,600

قیمت پایانی بازار آزاد

42,600

42,600

39,033

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,000

42,000

قیمت پایانی بازار آزاد

42,000

42,000

38,257

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,600

47,600

قیمت پایانی بازار آزاد

47,600

47,800

33,365

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

36,700

36,700

قیمت پایانی بازار آزاد

36,700

37,400

33,365

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

36,700

36,700

قیمت پایانی بازار آزاد

36,700

37,400

50,687

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

64,500

38,149

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

44,300

38,149

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

44,300

37,492

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

62,500

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

62,500

38,149

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,800

44,800

قیمت پایانی بازار آزاد

44,800

44,600

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

64,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,500

64,000

43,285

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,200

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

49,200

49,600

43,285

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

49,400

38,149

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

43,800