27 شهریور 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 13 شهریور 1396 ساعت 09:38

قیمت مواد اولیه 96/06/13

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/06/12     نرخ دلار38576

 

 

96/06/12

96/06/13

دلار بازار آزاد

38,920

38,980

دلار مرکز مبادلات

33,246

33,246

SBR1712

قیمت پایه50697

56,500

58,800

SBR1502

قیمت پایه54225

60,500

62,700

58,347

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

 

40,345

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

 

44,855

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

 

44,855

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,500

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

 

44,855

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

 

44,855

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

 

شازند    40526

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,800

45,800

امیرکبیر40526

قیمت پایانی بازار آزاد

45,800

 

44,855

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

49,500

قیمت پایانی بازار آزاد

49,500

 

49,340

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

 

51,980

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

 

54,963

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,000

61,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

 

38,608

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,200

43,200

قیمت پایانی بازار آزاد

43,200

 

38,608

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

 

38,608

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,200

42,200

قیمت پایانی بازار آزاد

42,200

 

38,608

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,800

41,800

قیمت پایانی بازار آزاد

41,800

 

80,580

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

85,800

85,800

قیمت پایانی بازار آزاد

85,800

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 44289

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

49,500

شازند   42735

قیمت پایانی بازار آزاد

49,500

 

40,335

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

46,200

قیمت پایانی بازار آزاد

46,200

 

40,335

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

 

39,923

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

 

39,923

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,500

43,500

قیمت پایانی بازار آزاد

43,500

 

38,761

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,600

46,600

قیمت پایانی بازار آزاد

46,600

 

33,621

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,000

38,000

قیمت پایانی بازار آزاد

38,000

 

33,621

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,000

38,000

قیمت پایانی بازار آزاد

38,000

 

58,347

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,500

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

65,500

 

39,017

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,800

46,800

قیمت پایانی بازار آزاد

46,800

 

39,017

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

 

38,608

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

 

39,017

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

 

44,221

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

49,500

قیمت پایانی بازار آزاد

49,500

 

44,221

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,300

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

 

39,017

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

46,200

قیمت پایانی بازار آزاد

46,200