27 شهریور 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 20 شهریور 1396 ساعت 09:32

قیمت مواد اولیه 96/06/20

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/06/12     نرخ دلار38576

 

 

96/06/19

96/06/20

دلار بازار آزاد

39,100

39,080

دلار مرکز مبادلات

33,296

33,320

SBR1712

قیمت پایه50697

58,800

58,800

SBR1502

قیمت پایه54225

62,700

62,700

58,347

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,500

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

71,000

 

40,345

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

 

44,855

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,000

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

 

44,855

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

 

44,855

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,500

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

 

44,855

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

53,800

قیمت پایانی بازار آزاد

53,800

 

شازند    39310

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,200

48,700

امیرکبیر40526

قیمت پایانی بازار آزاد

48,700

 

44,855

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,000

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

 

49,340

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

 

51,980

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

61,500

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

 

54,963

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,500

67,400

قیمت پایانی بازار آزاد

67,400

 

38,608

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,400

45,400

قیمت پایانی بازار آزاد

45,400

 

38,608

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

 

38,608

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

 

38,608

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

 

80,580

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

90,000

قیمت پایانی بازار آزاد

90,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 44289

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

50,500

شازند   42735

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

 

40,335

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,100

48,200

قیمت پایانی بازار آزاد

48,200

 

40,335

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,900

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

 

39,923

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

 

39,923

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

 

38,761

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,600

46,600

قیمت پایانی بازار آزاد

46,600

 

33,621

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,200

38,200

قیمت پایانی بازار آزاد

38,200

 

33,621

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,100

38,100

قیمت پایانی بازار آزاد

38,100

 

58,347

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

 

39,017

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

49,500

قیمت پایانی بازار آزاد

49,500

 

39,017

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

 

38,608

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

 

39,017

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

68,500

قیمت پایانی بازار آزاد

68,500

 

44,221

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,700

50,700

قیمت پایانی بازار آزاد

50,700

 

44,221

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

 

39,017

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000