27 شهریور 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 22 شهریور 1396 ساعت 16:45

قیمت مواد اولیه(2) 96/06/22

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/06/19     نرخ دلار38797

 

 

96/06/19

96/06/20

96/06/21

96/06/22

دلار بازار آزاد

39,100

39,080

39,040

39,170

دلار مرکز مبادلات

33,296

33,320

33,354

33,354

SBR1712

قیمت پایه54950

58,800

58,800

58,800

58,800

SBR1502

قیمت پایه58525

62,700

62,700

62,700

62,700

62,002

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,500

71,000

71,000

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

71,000

71,000

67,500

69,500

41,327

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

45,000

45,000

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

45,000

45,000

45,000

46,079

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,000

53,000

53,000

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,000

53,000

53,000

46,079

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

53,000

53,000

52,900

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,000

52,900

53,000

46,079

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,500

53,000

53,000

52,800

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,000

52,800

52,800

46,079

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

53,800

53,800

53,500

قیمت پایانی بازار آزاد

53,800

53,800

53,500

52,900

شازند    41606

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,200

48,700

48,700

47,500

امیرکبیر41606

قیمت پایانی بازار آزاد

48,700

48,700

47,500

48,000

46,079

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,000

53,000

53,000

51,500

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,000

51,500

51,500

50,687

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

54,000

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

54,000

58,000

56,159

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

61,500

61,500

60,700

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

61,500

60,700

60,800

59,732

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,500

67,400

67,400

65,900

قیمت پایانی بازار آزاد

67,400

67,400

65,900

66,000

39,548

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,400

45,400

45,400

46,300

قیمت پایانی بازار آزاد

45,400

45,400

46,300

46,600

39,548

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

47,000

47,000

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

47,000

48,000

48,500

39,548

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

44,500

44,500

45,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

44,500

45,500

45,800

39,548

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,000

44,000

44,800

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

44,800

45,100

81,889

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

90,000

90,000

90,000

قیمت پایانی بازار آزاد

90,000

90,000

90,000

100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 45068

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

50,500

50,500

50,300

شازند   43505

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

50,500

50,300

50,300

41,506

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,100

48,200

48,200

48,100

قیمت پایانی بازار آزاد

48,200

48,200

48,100

47,800

41,506

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,900

48,000

48,000

48,300

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

48,000

48,300

47,100

41,506

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

46,000

46,000

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

46,000

46,000

47,000

40,944

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

46,000

46,000

45,800

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

46,000

45,800

47,100

39,715

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,600

46,600

46,600

46,600

قیمت پایانی بازار آزاد

46,600

46,600

46,600

46,600

34,458

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,200

38,200

38,200

39,200

قیمت پایانی بازار آزاد

38,200

38,200

39,200

40,000

34,458

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,100

38,100

38,100

39,200

قیمت پایانی بازار آزاد

38,100

38,100

39,200

40,000

62,002

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

69,000

69,000

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

69,000

69,000

67,500

39,425

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

49,500

49,500

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,500

49,500

50,000

49,900

39,425

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

50,000

50,000

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

50,000

50,000

50,000

39,548

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

65,000

66,000

66,000

39,425

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

50,500

50,500

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

50,500

50,500

50,500

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

68,500

68,500

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

68,500

68,500

65,500

67,000

44,659

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,700

50,700

50,700

50,700

قیمت پایانی بازار آزاد

50,700

50,700

50,700

50,700

44,659

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

50,500

50,500

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

50,500

50,500

50,500

39,425

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

49,000

49,000

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

49,000

49,300

49,200