چاپ کردن این صفحه
شنبه, 25 شهریور 1396 ساعت 16:32

قیمت مواد اولیه(2) 96/06/25

 

 

96/06/19

96/06/20

96/06/21

96/06/22

96/06/25

دلار بازار آزاد

39,100

39,080

39,040

39,170

39,080

دلار مرکز مبادلات

33,296

33,320

33,354

33,354

33,460

SBR1712

قیمت پایه54950

58,800

58,800

58,800

58,800

58,800

SBR1502

قیمت پایه58525

62,700

62,700

62,700

62,700

62,700

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,500

71,000

71,000

67,500

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

71,000

71,000

67,500

69,500

68,000

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

45,000

45,000

45,000

47,000

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,000

53,000

53,000

53,000

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,000

53,000

53,000

53,000

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

53,000

53,000

52,900

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,000

52,900

53,000

53,000

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,500

53,000

53,000

52,800

52,800

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,000

52,800

52,800

53,000

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

53,800

53,800

53,500

52,900

قیمت پایانی بازار آزاد

53,800

53,800

53,500

52,900

53,000

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,200

48,700

48,700

47,500

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,700

48,700

47,500

48,000

48,200

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,000

53,000

53,000

51,500

51,500

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,000

51,500

51,500

51,200

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

54,000

54,000

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

54,000

58,000

58,200

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

61,500

61,500

60,700

60,800

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

61,500

60,700

60,800

61,900

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,500

67,400

67,400

65,900

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,400

67,400

65,900

66,000

66,700

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,400

45,400

45,400

46,300

46,600

قیمت پایانی بازار آزاد

45,400

45,400

46,300

46,600

47,200

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

47,000

47,000

48,000

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

47,000

48,000

48,500

49,000

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

44,500

44,500

45,500

45,800

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

44,500

45,500

45,800

46,200

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,000

44,000

44,800

45,100

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

44,800

45,100

45,700

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

90,000

90,000

90,000

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

90,000

90,000

90,000

100,000

100,000

 

 

 

 

 

 

 

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

50,500

50,500

50,300

50,300

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

50,500

50,300

50,300

52,300

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,100

48,200

48,200

48,100

47,800

قیمت پایانی بازار آزاد

48,200

48,200

48,100

47,800

47,800

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,900

48,000

48,000

48,300

48,100

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

48,000

48,300

47,100

47,000

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

46,000

46,000

46,000

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

46,000

46,000

47,000

47,000

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

46,000

46,000

45,800

47,100

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

46,000

45,800

47,100

47,100

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,600

46,600

46,600

46,600

46,600

قیمت پایانی بازار آزاد

46,600

46,600

46,600

46,600

46,600

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,200

38,200

38,200

39,200

40,000

قیمت پایانی بازار آزاد

38,200

38,200

39,200

40,000

40,000

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

38,100

38,100

38,100

39,200

40,000

قیمت پایانی بازار آزاد

38,100

38,100

39,200

40,000

40,000

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

69,000

69,000

66,000

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

69,000

69,000

67,500

66,500

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

49,500

49,500

50,000

49,900

قیمت پایانی بازار آزاد

49,500

49,500

50,000

49,900

50,000

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

50,000

50,000

50,000

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

50,000

50,000

50,000

50,200

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

66,000

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

65,000

66,000

66,000

66,000

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

50,500

50,500

50,500

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

50,500

50,500

50,500

50,600

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

68,500

68,500

65,500

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,500

68,500

65,500

67,000

66,000

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,700

50,700

50,700

50,700

50,700

قیمت پایانی بازار آزاد

50,700

50,700

50,700

50,700

44,700

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

50,500

50,500

50,500

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

50,500

50,500

50,500

44,500

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

49,000

49,000

49,300

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

49,000

49,300

49,200

49,300