27 شهریور 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 26 شهریور 1396 ساعت 09:46

قیمت مواد اولیه 96/06/26

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/06/19     نرخ دلار38797

 

 

96/06/26

دلار بازار آزاد

39,041

دلار مرکز مبادلات

33,460

SBR1712

قیمت پایه54950

58,800

SBR1502

قیمت پایه58525

62,700

62,002

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,327

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,079

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,079

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,079

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,079

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند    41606

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,200

امیرکبیر41606

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,079

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

50,687

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

56,159

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,900

قیمت پایانی بازار آزاد

 

59,732

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,548

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,548

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,548

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,548

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

81,889

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 45068

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,300

شازند   43505

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,506

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,506

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,506

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

40,944

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,100

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,715

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

34,458

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

34,458

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

62,002

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,425

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,425

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,548

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,425

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

44,659

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

44,659

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,425

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد