01 مرداد 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 26 شهریور 1396 ساعت 17:35

قیمت مواد اولیه(2) 96/06/26

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/06/26     نرخ دلار38967

 

 

96/06/26

دلار بازار آزاد

39,010

دلار مرکز مبادلات

33,450

SBR1712

قیمت پایه57884

64,300

SBR1502

قیمت پایه61475

68,200

60,900

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

41,508

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47,100

46,374

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

46,374

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

52,300

46,374

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

52,900

46,374

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,600

شازند    41695

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,200

امیرکبیر41695

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

46,374

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,200

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

51,011

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,200

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

55,041

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,900

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

57,660

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,700

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

39,721

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

39,721

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,500

39,721

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

قیمت پایانی بازار آزاد

46,500

39,721

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,700

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

83,525

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر 47154

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,300

شازند   44955

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

41,632

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,800

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

41,632

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

41,225

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

41,225

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,100

قیمت پایانی بازار آزاد

47 0 00

41,633

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,600

قیمت پایانی بازار آزاد

46,600

34,887

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,000

قیمت پایانی بازار آزاد

40,000

34,887

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,000

قیمت پایانی بازار آزاد

40,000

60,900

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

39,783

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

500,000

39,783

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,400

39,721

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

39,783

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,600

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

670,000

45,039

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,700

قیمت پایانی بازار آزاد

44,700

45,039

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

39,783

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300