01 مرداد 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 27 شهریور 1396 ساعت 09:41

قیمت مواد اولیه 96/06/27

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/06/26     نرخ دلار38967

 

 

96/06/26

96/06/27

دلار بازار آزاد

39,010

38,950

دلار مرکز مبادلات

33,450

33,450

SBR1712

قیمت پایه57884

64,300

64,300

SBR1502

قیمت پایه61475

68,200

68,200

60,900

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

 

41,508

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

47,100

قیمت پایانی بازار آزاد

47,100

 

46,374

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

 

46,374

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

52,300

قیمت پایانی بازار آزاد

52,300

 

46,374

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

52,900

قیمت پایانی بازار آزاد

52,900

 

46,374

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

53,600

قیمت پایانی بازار آزاد

53,600

 

شازند    41695

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,200

48,500

امیرکبیر41695

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

 

46,374

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,200

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

 

51,011

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,200

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

 

55,041

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,900

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

 

57,660

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,700

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

 

39,721

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

 

39,721

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

49,500

قیمت پایانی بازار آزاد

49,500

 

39,721

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

46,500

قیمت پایانی بازار آزاد

46,500

 

39,721

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,700

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

 

83,525

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 47154

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,300

52,500

شازند   44955

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

 

41,632

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,800

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

 

41,632

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

 

41,225

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

 

41,225

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,100

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47 0 00

 

41,633

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,600

46,600

قیمت پایانی بازار آزاد

46,600

 

34,887

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,000

40,000

قیمت پایانی بازار آزاد

40,000

 

34,887

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,000

40,000

قیمت پایانی بازار آزاد

40,000

 

60,900

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

 

39,783

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

500,000

 

39,783

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,000

50,400

قیمت پایانی بازار آزاد

50,400

 

39,721

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

 

39,783

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,600

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

670,000

 

45,039

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,700

44,700

قیمت پایانی بازار آزاد

44,700

 

45,039

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

 

39,783

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,300

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300