27 شهریور 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 28 شهریور 1396 ساعت 17:29

قیمت مواد اولیه(2) 96/06/28

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/06/26     نرخ دلار38967

 

 

96/06/26

96/06/27

96/06/28

دلار بازار آزاد

39,010

38,980

38,950

دلار مرکز مبادلات

33,450

33,450

33,485

SBR1712

قیمت پایه57884

64,300

64,300

64,300

SBR1502

قیمت پایه61475

68,200

68,200

68,200

60,900

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

69,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

69,000

67,000

41,508

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

47,100

47,100

قیمت پایانی بازار آزاد

47,100

47,100

47,100

46,374

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

53,000

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,000

53,000

46,374

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

52,300

52,300

قیمت پایانی بازار آزاد

52,300

52,300

52,300

46,374

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

52,900

52,900

قیمت پایانی بازار آزاد

52,900

52,900

51,700

46,374

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

53,600

53,600

قیمت پایانی بازار آزاد

53,600

53,600

52,500

شازند    41695

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,200

48,500

48,500

امیرکبیر41695

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,500

48,000

46,374

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,200

51,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

51,000

51,200

51,011

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,200

58,000

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

58,000

58,000

55,041

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,900

59,000

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

59,000

59,000

57,660

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,700

66,000

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

66,000

63,500

39,721

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

47,500

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

47,500

45,800

39,721

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

49,500

49,500

قیمت پایانی بازار آزاد

49,500

49,500

47,500

39,721

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

46,500

46,500

قیمت پایانی بازار آزاد

46,500

46,500

46,500

39,721

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,700

46,000

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

46,000

44,300

83,525

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

100,000

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

100,000

100,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 47154

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,300

52,500

52,500

شازند   44955

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

52,500

52,500

41,632

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,800

48,000

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

48,000

47,800

41,632

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

51,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

51,000

46,600

41,225

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

47,000

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

47,000

47,100

41,225

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,100

47,000

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47 0 00

47,000

46,300

41,633

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,600

46,600

46,600

قیمت پایانی بازار آزاد

46,600

46,600

46,600

34,887

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,000

40,000

40,000

قیمت پایانی بازار آزاد

40,000

40,000

39,500

34,887

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,000

40,000

40,000

قیمت پایانی بازار آزاد

40,000

40,000

39,500

60,900

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

67,500

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

67,500

65,500

39,783

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

50,000

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

500,000

50,000

49,300

39,783

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,000

50,400

50,400

قیمت پایانی بازار آزاد

50,400

50,400

49,500

39,721

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

66,000

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

66,000

64,000

39,783

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,600

50,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

50,000

56,100

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

670,000

67,000

65,000

45,039

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,700

44,700

44,700

قیمت پایانی بازار آزاد

44,700

44,700

44,700

45,039

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

44,500

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

44,500

44,500

39,783

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,300

49,300

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

49,300

48,600