28 مهر 1397
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 15 مهر 1396 ساعت 10:48

قیمت مواد اولیه 96/07/15

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/07/02     نرخ دلار38928

 

 

96/07/10

96/07/11

96/07/12

96/07/15

دلار بازار آزاد

39,154

39,290

39,330

39,560

دلار مرکز مبادلات

33,805

33,834

33,889

34,002

SBR1712

قیمت پایه60068

66,700

66,700

66,700

66,700

SBR1502

قیمت پایه63655

70,600

70,600

70,600

70,600

59,271

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

 

41,119

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

47,200

47,200

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

47,200

47,200

47,200

 

46,142

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,600

51,200

51,200

51,200

قیمت پایانی بازار آزاد

51,200

51,200

51,200

 

46,142

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,600

51,600

51,600

51,600

قیمت پایانی بازار آزاد

51,600

51,600

51,600

 

46,142

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,700

51,500

51,500

51,500

قیمت پایانی بازار آزاد

51,500

51,500

51,500

 

46,142

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,600

52,000

52,000

52,000

قیمت پایانی بازار آزاد

52,000

52,000

52,000

 

شازند    41543

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,300

49,100

49,100

49,100

امیرکبیر45543

قیمت پایانی بازار آزاد

49,100

49,100

49,100

 

46,142

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,700

51,100

51,100

51,100

قیمت پایانی بازار آزاد

51,100

51,100

51,100

 

50,757

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,100

58,100

58,100

58,100

قیمت پایانی بازار آزاد

58,100

58,100

58,100

 

54,986

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,600

60,600

60,600

60,600

قیمت پایانی بازار آزاد

60,600

60,600

60,600

 

57,602

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

65,000

65,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

 

39,348

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,700

45,000

45,000

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

45,000

45,000

 

39,348

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,500

46,500

46,500

46,500

قیمت پایانی بازار آزاد

46,500

46,500

46,500

 

39,348

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,700

44,000

44,000

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

44,000

 

39,348

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,200

43,500

43,500

43,500

قیمت پایانی بازار آزاد

43,500

43,500

43,500

 

83,442

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

100,000

100,000

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

100,000

100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 47365

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,600

51,800

52,200

52,300

شازند   44910

قیمت پایانی بازار آزاد

51,800

52,200

52,300

 

41,646

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,100

47,100

47,100

47,100

قیمت پایانی بازار آزاد

47,100

47,100

47,100

 

41,646

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,300

46,300

46,300

46,300

قیمت پایانی بازار آزاد

46,300

46,300

46,300

 

41,165

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,800

44,800

44,800

44,800

قیمت پایانی بازار آزاد

44,800

44,800

44,800

 

41,165

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,600

47,600

47,600

47,600

قیمت پایانی بازار آزاد

47,600

47,600

47,600

 

41,992

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

47,500

47,500

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

47,500

47,500

 

35,222

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,700

39,500

39,500

39,500

قیمت پایانی بازار آزاد

39,500

39,500

39,500

 

35,222

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,700

39,200

39,200

39,200

قیمت پایانی بازار آزاد

39,200

39,200

39,200

 

59,271

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

66,500

66,500

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

66,500

66,500

 

39,743

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

49,000

49,000

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

49,000

49,000

 

39,743

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

48,250

48,250

48,250

قیمت پایانی بازار آزاد

48,250

48,250

48,250

 

39,348

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,000

63,000

63,000

63,000

قیمت پایانی بازار آزاد

63,000

63,000

63,000

 

39,743

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,500

48,700

48,700

48,700

قیمت پایانی بازار آزاد

48,700

48,700

48,700

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

66,000

66,000

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

66,000

66,000

 

44,994

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,700

44,700

44,700

44,700

قیمت پایانی بازار آزاد

44,700

44,700

44,700

 

44,994

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

44,500

44,500

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

44,500

44,500

 

39,743

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,300

48,300

48,300

48,300

قیمت پایانی بازار آزاد

48,300

48,300

48,300