29 شهریور 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 16 مهر 1396 ساعت 09:21

صعود دسته جمعی پلیمرها

قیمت پلی پروپیلن نساجی هم با 45 دلار افزایش در منطقه GCC رو به رو شده است. در بازار خاورمیانه هم 55 دلار افزایش یافته و در بازار چین و هندوستان با ثبات بوده است. در نتیجه انتظار می رود این کالا نیز افزایشی بیش از 600 ریال را تجربه کند

نگاهی به بازار جهانی پلی اتیلن ها در هفته جاری نشان می دهد که روند قیمت پلی اتیلن ها در منطقه GCC و خاورمیانه افزایشی بوده است.

به گزارش تعاون پلاست به نقل از «پتروتحلیل»، پیش بینی می شود قیمت پایه پلی اتیلن سنگین اکستروژن در هفته جاری روندی افزایشی داشته باشد. این کالا پتانسیل افزایش نرخی بیش از 1300 ریال را خواهد داشت.

قیمت این کالا در بازار های جی سی سی به طور میانگین 70 دلار افزایش داشته است و در بازار چین با ثبات بوده است.  در بازارهای منطقه خاورمیانه و هندوستان نیز قیمت این کالا افزایش یافته است.

در همین حال قیمت پلی اتیلن سبک فیلم در بازار چین تغییری نداشته، اما در بازار منطقه جی سی سی با 5 دلار کاهش روبه رو شده است. البته قیمت این کالا در بازار خاورمیانه افزایش 40 دلاری داشته است، از این رو  پیش بینی می شود قیمت پایه این کالا افزایش اندکی را تجربه کند و یا با ثبات باشد. با این حالاگر قیمت منطقه خاورمیانه در محاسبات نرخ پایه لحاظ شود، پتانسیل افزایش نرخ بیشتر خواهد بود.

همچنین قیمت پلی اتیلن سنگین فیلم در هفته جاری و در بازار جی سی سی با 40 دلار افزایش روبه رو شده است. در بازار خاورمیانه نیز 55 دلار و در بازار هندوستان هم 15 دلار افزایش نرخ را تجربه کرده است. با توجه به ثبات قیمت این محصول در بازار چین پیش بینی می شود قیمت پایه این کالا افزایشی نزدیک به 700 ریال را تجربه کند. (البته ممکن است افزایش قیمت اندکی بیشتر و یا کمتر از این پیش بینی باشد).

در ادامه قیمت پلی اتیلن سنگین بادی با افزایش زیاد و 50 دلاری در بازار جی سی سی روبه رو شده است. قیمت این کالا در بازارهای دیگری همچون خاورمیانه و هندوستان نیز صعودی بوده و به ترتیب 55 و 10 دلار افزایش نرخ را داشته است. با توجه به ثبات قیمت در بازار چین در هفته جاری انتظار می رود این کالا نیز پتانسیل افزایشی بیش از 900 ریال را داشته باشد.

از سوی دیگر قیمت پلی اتیلن سنگین تزریقی در بازار هندوستان 10 دلار افزایش قیمت را تجربه کرده و در بازار چین ثبات داشته است، در نتیجه انتظار می رود قیمت پایه این کالا نیز افزایشی بوده و بیش از 150 ریال افزایش نرخ داشته باشد.

همچنین قیمت پلی اتیلن سبک خطی نیز در منطقه GCC به طور میانگین 35 دلار افزایش را تجربه کرده است، در بازار خاورمیانه نیز 60 دلار افزایش نرخ داشته و در بازارهای هندوستان و چین نیز ثابت مانده است. انتظار می رود قیمت پایه این کالا نیز افزایشی بیش از 500 ریال را تجربه کند.

در همین حال قیمت پلی پروپیلن نساجی هم با 45 دلار افزایش در منطقه GCC رو به رو شده است. در بازار خاورمیانه هم 55 دلار افزایش یافته و در بازار چین و هندوستان با ثبات بوده است. در نتیجه انتظار می رود این کالا نیز افزایشی بیش از 600 ریال را تجربه کند.

این در حالی است که قیمت دلار در روزهای اخیر افزایش نسبتا زیادی را تجربه کرده است، ولی به نظر می رسد نرخ دلار مبنای محاسبه قیمت های پایه در حدود 39100 تا 39150 ریال در نظر گرفته شود که نسبت به نرخ گذشته 222 ریال افزایش را نشان می دهد.