29 شهریور 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 17 مهر 1396 ساعت 10:47

قیمت مواد اولیه 96/07/17

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/07/16     نرخ دلار    39274 

 

 

96/07/16

96/07/17

دلار بازار آزاد

40,100

40,110

دلار مرکز مبادلات

34,002

34,049

SBR1712

قیمت پایه57435

63,800

63,800

SBR1502

قیمت پایه61054

67,700

67,700

58,414

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

 

41,465

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,300

قیمت پایانی بازار آزاد

47,300

 

46,459

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

51,800

قیمت پایانی بازار آزاد

51,800

 

46,459

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

51,600

قیمت پایانی بازار آزاد

51,600

 

46,459

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

 

46,459

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

 

شازند    42677

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,500

امیرکبیر42677

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

 

46,459

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

 

51,105

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

 

55,081

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

61,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

57,722

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

64,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

39,680

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

46,300

قیمت پایانی بازار آزاد

46,300

 

39,680

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

 

39,680

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

 

39,680

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

 

83,647

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 49391

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,500

شازند   46783

قیمت پایانی بازار آزاد

53,500

 

42,809

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

 

42,809

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,100

قیمت پایانی بازار آزاد

48,100

 

42,436

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

 

42,436

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,600

قیمت پایانی بازار آزاد

48,600

 

43,174

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

 

34,975

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

39,600

قیمت پایانی بازار آزاد

39,600

 

34,975

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

39,250

قیمت پایانی بازار آزاد

39,250

 

58,414

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

 

41,775

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

 

41,775

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

 

39,680

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

 

41,775

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

50,700

قیمت پایانی بازار آزاد

50,700

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

 

47,073

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

 

47,073

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

46,800

قیمت پایانی بازار آزاد

46,800

 

41,775

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500